Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (ΕΝΑ)

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (ΕΝΑ)
Η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, η αύξηση των δυνατοτήτων της και η προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών απαιτεί την εκπόνηση και υλοποίηση διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Στόχος των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου τομέα, ο οποίος θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής, εκπονήθηκε και υλοποιείται η «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», βασικός πυλώνας της οποίας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Για την υλοποίησή της αξιοποιείται η Γαλλική Τεχνική Βοήθεια, ώστε να μεταφερθούν καλές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών – μελών της Ε.Ε..

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (École Nationale d’ Administration – ENA), ανακοινώνει την πραγματοποίηση επιμόρφωσης, στο Παρίσι, με τις εξής θεματικές ενότητες:

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ722465ΧΘΨ-Ν3Σ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, που εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης. Η εκπαίδευση θα γίνει στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πριν από την αναχώρησή τους ενώ θα λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό κατά την άφιξή τους στον τόπο διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος.

Το σύνολο των εξόδων συμμετοχής, μετακίνησης και διαμονής καθώς και η καταβολή ημερησίας αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, θα καλυφθεί από την Γαλλική Τεχνική Βοήθεια που παρέχεται από την Expertise France.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με την Expertise France και την ΕΝΑ, με κύριο κριτήριο τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας των υποψηφίων με τη θεματολογία του προγράμματος. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί το επίπεδο γνώσης της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@ydmed.gov.gr με κοινοποίηση στο hrd@ydmed.gov.gr και στο mirella.papantonaki@expertisefrance.fr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το σεμινάριο της 11-15 Ιουνίου 2018 είναι η 10η Μαΐου 2018 ενώ για τα δύο επόμενα η 10η Ιουνίου 2018.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Expertise France (τηλ. 216-800.8779).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ