Προμήθεια και μεταφορά δυο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022

Αποχιονισμός ΠΔΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και μεταφορά δυο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια και μεταφορά δυο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022», CPV : 34927100-2 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 155.940,00 (με ΦΠΑ 13%).

(ΕΣΗΔΗΣ: A/A 139961).

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 138.000,00 € (με Φ.Π.Α 155.940,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας 138.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες.

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.760,00 €.

6. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 01/10/2021 και ώρα 15:00.

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/09/2021 και ώρα 08:00 π.μ.

9. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/10/2021 και ώρα 15:00 (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

11. Άνοιγμα των προσφορών: 14/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

12. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

13. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 23/09/2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009250517)

14. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. http://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Αναλυτική διακήρυξη
  3. ΕΕΕΣ