Διαγωνισμός

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ

Αριθμός Διακήρυξης  5/18

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ»

Ποσού 37.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 16/4/2018 και  ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 16/4/2018 και ώρα  10:00. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  120 ημερολογιακές ημέρες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η  εγγύηση συμμετοχής   είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α,  (597 ευρώ). Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων  δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ

Αριθμός Διακήρυξης  5/18

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ»

Ποσού 37.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 16/4/2018 και  ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 16/4/2018 και ώρα  10:00. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  120 ημερολογιακές ημέρες.