Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Kοινοπραξία Clean Sky (7-6-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Kοινοπραξία Clean Sky (7-6-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Kοινοπραξία Clean Sky (7-6-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ: Το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ3/82/6379/11.3.2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ: 706Ρ465ΦΘΕ-ΧΥ3)

Σύμφωνα με το A.Π.3465/3-5-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινοπραξία Clean Sky για θέση εθνικού εμπειρογνώμονα με στοιχεία:

Ref.:02-2016 Synergies with Structural Funds

Σημειώνεται ότι η νέα τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Ιουνίου 2016.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την 15η Ιουνίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδω την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΣΝ465ΦΘΕ-ΞΛΔ)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Kοινοπραξία Clean Sky (7-6-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προ κήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Kοινοπραξία Clean Sky (7-6-2016) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ: Το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ3/82/6379/11.3.2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ: 706Ρ465ΦΘΕ-ΧΥ3)

Σύμφωνα με το A.Π.3465/3-5-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινοπραξία Clean Sky για θέση εθνικού εμπειρογνώμονα με στοιχεία:

Ref.:02-2016 Synergies with Structural Funds

Σημειώνεται ότι η νέα τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Ιουνίου 2016.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την 15η Ιουνίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδω την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΣΝ465ΦΘΕ-ΞΛΔ)