Προκήρυξη θέσεων στη λαϊκή αγορά της Δεσκάτης

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσεων στη λαϊκή αγορά της Δεσκάτης

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων για τη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 118/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Το αρ. 161619/10-10-2019 έγγραφό μας προς τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης «Ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017»

5. Το αρ. 7414/17-10-2019 έγγραφο του Δήμου Δεσκάτης, σύμφωνα με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν οι κενές θέσεις των επαγγελματιών πωλητών στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης, καθώς και τα είδη εμπορίας αυτών και μας κοινοποιήθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας της Λ.Α. και το Τοπογραφικό διάγραμμα αυτής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τις παρακάτω θέσεις για τη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017.

Α) Πρωτογενή Διατροφικά Προϊόντα Γης:

Έξη (6) Κενές θέσεις (μήκος πρόσοψης θέσης έξη (6) μ.): αρ. 15, 16, 18, 55, 57 και 63

Β) Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας:

Μία (1) Κενή θέση (μήκος πρόσοψης θέσης έξη (6) μ.): αρ. 116

Γ) Μεταποιημένα Διατροφικά Προϊόντα και Κατεψυγμένα Τρόφιμα:

Μία (1) Κενή θέση (μήκος πρόσοψης θέσης έξη (6) μ.): αρ. 93

Δ) Βιομηχανικά Είδη:

Είκοσι πέντε (25) κενές θέσεις (μήκος πρόσοψης θέσης έξη (6) μ.): αρ. 68, 69, 70, 89, 91, 92, 96, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 και 119.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Προκήρυξη θέσεων στη λαϊκή αγορά της Δεσκάτης