Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος Δοξανίτη»

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος Δοξανίτη»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος Δοξανίτη» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

1. CPV : 45246410-0

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 24.193,55 € (με Φ.Π.Α 30.000,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης : από την υπογραφή έως και δεκαοχτώ (18) μήνες.

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 483,87 €.

6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100001 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

7. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 27/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

9. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 27/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

11. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203 & 2462353245.

12. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 31/08/2021

13. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (21PROC009134995), και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. https://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

 

  1. Περιληπτική Διακήρυξη
    2. Αναλυτική Διακήρυξη
    3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (xml)
    4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (pdf)
    5. Έντυπο προσφοράς