Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου: «Αρχαιολογική Εποπτεία Εκσκαφών (Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)» στην πόλη των Γρεβενών, που υλοποιείται με την μέθοδο της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5070660

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου: «Αρχαιολογική Εποπτεία Εκσκαφών (Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)» στην πόλη των Γρεβενών, που υλοποιείται με την μέθοδο της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5070660

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) για τον τρόπο εκτέλεσης  αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει

2. Το άρθρο 2, παρ.2, περ. η’ και το άρθρο 38, παρ.2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» και αναλογικά και όπου δεν ρυθμίζεται με τους όρους της παρούσας τις λοιπές διατάξεις αυτού

3. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

4. Το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών

5. Το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017)

6. Το άρθρο 40, παρ. 3, του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα  γήπεδα, το ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων και λοιπές διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του Ν.4057/14.3.2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

9. Το άρθρο 29 του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις «περί εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ από την αναγκαιότητα έκδοσης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου της 33/2006»

10.Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

11.Το Π.Δ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου»

12.Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

13.Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»

14.Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

15.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,   Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

16.Το Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α/2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

17. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

18. Την υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ 5968/Β /2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης ‘Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

19. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

20. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

21. Την υπ’ αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.17 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι’ Αυτεπιστασίας.

22. Την υπ’ αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1,Β2/ΕΣΠΑ2014-2020/577/31.5.2021 Απόφασης: «Έγκριση τροποποίησης Υποδείγματος Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του Παραρτήματος Η’ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας, καθώς και του Παραρτήματος ΣΤ’ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι’ Αυτεπιστασίας.» και την από 01/6/2021 τροποποίηση αυτής.

23. Την με αρ. πρωτ. 736/24.02.2021 απόφαση ένταξης στο Ε.Π. “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020”.

24. Την υπ’ αριθ. 1727/ 07.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΠΚ7ΛΨ-9ΞΞ) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

25. Την υπ’ αριθ. 198513/ 05.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΩ6Ο4653Π4-ΔΝΟ) έγκριση εκτέλεσης  εργασιών του υποέργου [«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στην πόλη των Γρεβενών,  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ] του έργου «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με φορέα υλοποίησης την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΔΕΔΑ) απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

26. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5070660 (Κωδικός Δικαιούχου: 5070099).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογική Εποπτεία Εκσκαφών (Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)» στην  πόλη των Γρεβενών, που υλοποιείται με την μέθοδο της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με φορέα υλοποίησης την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΔΕΔΑ), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου: «Αρχαιολογική Εποπτεία Εκσκαφών (Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)» στην πόλη των Γρεβενών, που υλοποιείται με την μέθοδο της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής αερίου» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5070660, με ΑΔΑ: 65Ε24653Π4-Ο27