Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου: [Ανασκαφική έρευνα στον Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά)], που υλοποιείται με την μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης [«Αποκατάσταση και Αντισεισμική Προστασία του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά Σαμαρίνας) Κοινότητας Σαμαρίνας Π.Ε. Γρεβενών»] με MIS [5033077]

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου: [Ανασκαφική έρευνα στον Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά)], 

που υλοποιείται με την μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης [«Αποκατάσταση και Αντισεισμική Προστασία του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά Σαμαρίνας) Κοινότητας Σαμαρίνας Π.Ε. Γρεβενών»] με MIS [5033077]

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει

2. Το άρθρο 2, παρ.2, περ. η’ και το άρθρο 38, παρ.2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021)
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» και
αναλογικά και όπου δεν ρυθμίζεται με τους όρους της παρούσας τις λοιπές διατάξεις
αυτού

3. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

4. Το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων ωρών
εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα
ακολουθούν το ωράριο αυτών

5. Το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017)

6. Το άρθρο 40, παρ. 3 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, το ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων και λοιπές διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του Ν.4057/14.3.2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

9. Το άρθρο 29 του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020,

β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του
Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις «περί εξαίρεσης του προσωπικού που
προσλαμβάνεται σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ από
την αναγκαιότητα έκδοσης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου της 33/2006»

10. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

11. Το Π.Δ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου»

12. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

13. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»

14. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

15. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

16. Το Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α/2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»

17. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

18. Την υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ 5968/Β/2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) με τίτλο

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης ‘Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’»

19. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/2020) Υ.Α.
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού»

20. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

21. Την υπ’ αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/908/01.06.17 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι’ Αυτεπιστασίας.

22. Την υπ’ αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1,Β2/ΕΣΠΑ2014-2020/577/31.5.2021 Απόφασης : «Έγκριση
τροποποίησης Υποδείγματος Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του Παραρτήματος Η’ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας, καθώς και του Παραρτήματος ΣΤ’ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι’ Αυτεπιστασίας.» και την από 01/6/2021 τροποποίηση αυτής.

23. Α) Την υπ’ αριθ. 2206/ 04.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΝΔ7ΛΨ-964) Απόφαση Ένταξης της πράξης στο ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με MIS 5033077.

Β) Την αρ. 4221/18.12.2020 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης

«Αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητας Σαμαρίνας, Νομού Γρεβενών»,

με Κωδικό ΟΠΣ 5033077 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Γ) Την αρ. 3409/20.9.2021 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση και
αντισεισμική προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά)
Σαμαρίνας, Κοινότητας Σαμαρίνας, Νομού Γρεβενών», με Κωδικό ΟΠΣ 5033077 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

24. Την υπ’ αριθ. ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 696061/ 496002/ 7665/ 2963/ 16.12.2019 έγκριση
εκτέλεσης εργασιών του υποέργου [ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ) ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ] του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ) ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ,
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ([ΑΔΑ:
Ω75Χ4653Π4-2ΓΙ]).

25. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/560753/397146/6818/2545/12-10-2020
(ΩΓ4Υ4653Π4-5Τ6), 1η Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/
696061/496002/7665/2963/16-12-2019 Υ.Α. (ΑΔΑ:Ω75Χ4653Π4-2ΓΙ) για την έγκριση
εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 2: «Ανασκαφική έρευνα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητας Σαμαρίνας, Π.Ε. Γρεβενών».

26. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/642182/455158/7768/17-11-2020 (Ω82Ε4653Π4-ΔΛ3),

2η Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/696061/496002/7665
/2963/16-12-2019 Υ.Α. (ΑΔΑ:Ω75Χ4653Π4-2ΓΙ) για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του
Υποέργου 2: «Ανασκαφική έρευνα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη
Παναγιά) Σαμαρίνας, Κοινότητας Σαμαρίνας, Π.Ε. Γρεβενών».

27. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό (ενάριθμο) [2019ΕΠ00510060] της
ΣΑΕ ΕΠ0051 του Π.Δ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του
υποέργου ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ) ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ της πράξης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ) ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15.05.2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με ΑΔΑ: ΨΕ3Ψ4653Π4-Ε59

 

Για την Π.Δ.Μ.