Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων(Υπαλληλικός Κώδικας, ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α ́ 33) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου και τρίτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46) και τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4509/2017 (Α ́201).

β) των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33),

γ) της παρ. 6α του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (A΄ 223).

ε) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24 Α του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του ν.4489/2017 (Α΄140).

2. α) του π.δ/τος 122/2017 (Α΄ 149), “Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής”.

β) τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

3. α) του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», β) του Π.Δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων και γ) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α’ 39), όπως ισχύει.

4. α) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 (Β’ 2595) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρο έκτου του ν. ν. 4464/2017 (Α’ 46),

β) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων».

5. Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 (ΑΔΑ: 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργική απόφαση «Ορισμός Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. α) Το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2282/οικ.6749/24-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τα Υπουργεία, σχετικά με τη γνωστοποίηση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, β) το με αρ. Πρωτ. 549/18-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τη γνωστοποίηση της σύστασης του οργανισμού του υπουργείου και της ανάγκης προκήρυξης της θέσης του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) το με α.π. 35548/20-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με την τοποθέτηση των υπαλλήλων στις οργανικές θέσεις και την ολοκλήρωση της συγκρότησης του υπουργείου.

7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις κάτωθι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής:

 

 

Για την Π.Δ.Μ.