Η Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α. Των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ( ν.3528/2007), όπως ισχύουν.

β. της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

γ. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (Α΄223).

δ. των άρθρων 37 και 111 του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν.

ε. του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)

2. α) Του Π.Δ. 132/2017 (Α΄160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως ισχύει.

β) Του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

γ) Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του Δημοσίου Τομέα» (Α΄39) ‘όπως ισχύει.

3. Την με αριθμ. Πρωτ. 58591/09.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01.04.2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» (ΦΕΚ 247/ΥΟΔΔ/07.04.2020).

5. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β’ 4123,όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ .ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/9-3-2018 (Β΄ 936) (ΑΔΑ: ΩΝ1Ν465ΧΘΦ-ΡΕΞ) ΚΥΑ

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β΄4170), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ. 18132/22.09.2021 (ΑΔΑ: Ω08Ε46ΜΤΛ6-9Π6) και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ. 2092/14.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2065/04.02.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΙ46ΜΤΛ6-ΨΩΛ) απόφαση και την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ. 18409/27.09.2021 (ΑΔΑ: 6Ο7146ΜΤΛ6-ΖΟΖ) Απόφαση και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

10. Το γεγονός της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και της μεταβατικής τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων λόγω σύστασης νέων θέσεων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Γενικών Διευθύνσεων και πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις κάτωθι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 9ΝΔΧ4653Π8-ΝΗ0

 

Για την Π.Δ.Μ.