Προκήρυξη Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Πρόσβασης Γέφυρας Πόρου» στην ΠΕ Γρεβενών

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Πρόσβασης Γέφυρας Πόρου» στην ΠΕ Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Πρόσβασης Γέφυρας Πόρου» στην ΠΕ Γρεβενών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.400,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 200089).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – συνεχιζόμενα έργα 2023 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2008ΕΠ04100000) με CPV έργου: 45233141-9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 200089) καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών grevena.pdm.gov.gr  στο σύνδεσμο: Ενημέρωση Πολιτών/Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού: 136.286,22€ (συμπεριλαμβανομένης της Δαπάνης εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε και Απροβλέπτων) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή ως ενώσεις οικονομικών φορέων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (αναβάθμιση ορίου)

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Πρόσβασης Γέφυρας Πόρου» στην ΠΕ Γρεβενών

Συνημμένα Αρχεία:

  1. Περιληπτική Διακήρυξη.
  2. Αναλυτική Διακήρυξη.
  3. Τεχνική Περιγραφή.
  4. Προϋπολογισμός.
  5. Περιγραφικό Τιμολόγιο.
  6. Ε.Σ.Υ.
  7. Ε.Ε.Ε.Σ.
  8. Ε.Ε.Ε.Σ. (xml).
  9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.