Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Βελτίωσης του Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Ταξιάρχη της Π.Ε. Γρεβενών»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Βελτίωσης του Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Ταξιάρχη της Π.Ε. Γρεβενών»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Βελτίωσης του Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Ταξιάρχη της Π.Ε. Γρεβενών»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο

«Μελέτη Βελτίωσης του Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Ταξιάρχη της Π.Ε. Γρεβενών»

(ΕΣΗΔΗΣ: α/α  195652), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.822,69€ (με Φ.Π.Α. 24%) στις κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 1. στην κατηγορία μελέτης (9), πτυχία τάξεως Β΄ και άνω
 2. στην κατηγορία μελέτης (16), πτυχία τάξεως Α΄ και άνω
 3. στην κατηγορία μελέτης (27), πτυχία τάξεως Α΄ και άνω

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – νέα έργα 2022 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΚΑΠ με CPV:71335000-5 – «Τεχνικές Μελέτες» και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα Αρχεία:

 1. Περιληπτική Διακήρυξη
 2. Αναλυτική Διακήρυξη
 3. Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής Μελέτης
 4. Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
 5. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
 6. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης
 7. Ε.Ε.Ε.Σ.
 8. Ε.Ε.Ε.Σ. (xml)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς