Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου

1.Έχοντας υπόψη:

α.Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α ́35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β.Το ν. 2304/1995 «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων», (Α ́83).

γ. Το π.δ. 390/1997 «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Παρέδρων στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων», (Α΄ 276).

δ. Το π.δ 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των Στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Την υπό στοιχεία Φ.400/19/1627/Σ.108/09 Μαϊ 2017 πρόταση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

στ. Την υπ’αριθμ 2/3-1-2018 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

2. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 29-5-2018 βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, περιλαμβάνει δε γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:

α. Ποινικό Δίκαιο,

β. Ποινική Δικονομία,

γ. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Ουσιαστικό – Δικονομικό) και Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (π.δ 21/2002, ΦΕΚ 12/25-1-2002 τ. Α΄),

δ. Αστικό Δίκαιο,

ε. Συνταγματικό Δίκαιο,

στ. Διοικητικό Δίκαιο,

ζ. Ξένες γλώσσες (προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική).

Η ανάπτυξη των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται είτε με την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, υπό τύπο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος, είτε με τη μορφή έκθεσης, με στυλό διαρκείας κυανού χρώματος. Εφόσον έχουν τεθεί μόνο πρακτικά θέματα, επιτρέπεται η χρήση νομικών κωδίκων χωρίς σχόλια. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ’ υπαγόρευση κειμένου 20 έως 30 στίχων από νομικό σύγγραμμα της αντίστοιχης γλώσσας και μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΛΤ6-ΒΞΩ)

 

 

 

Για την Π.Δ.Μ.