Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Προκήρυξη Διαδικασίας Σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις στο Δρόμο από Πεύκο προς Πευκόφυτο» της ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη Διαδικασίας Σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις στο Δρόμο από Πεύκο προς Πευκόφυτο» της ΠΕ Καστοριάς

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις στο Δρόμο από Πεύκο προς Πευκόφυτο» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483.870,97 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και συνολικής δαπάνης 600.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 541 με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100002 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στον ειδικό χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://kastoria.pdm.gov.gr (στο σύνδεσμο Ενημέρωση πολιτών–>Διακηρύξεις- Προκηρύξεις).

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο,
τηλ.: 2467350226, fax: 2467350359. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο αύξων Αριθμός Συστήματος του έργου είναι 85591. Η λήξη προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται την 13/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Εργων οι οποίες είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην στην 1η τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 9.680,00 €, θα απευθύνεται στον κύριο του έργου ή στο φορέα κατασκευής του έργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 9 μηνών & 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την 12-09-2020.

Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία και θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα συμβατικά τεύχη του έργου

Περίληψη Διακήρυξης 

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προμέτρηση

Αναλυτική Προμέτρηση

Αντιστοίχηση Άρθρων με ΕΤΕΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο μελέτης

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 Φάκελο Ασφάλειας &Υγείας

 Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)