Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά Δυο Χιλιάδων (2000) Τόνων Αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Περιφερειακής Ενότητα Γρεβενών Χειμερινής Περιόδου 2020-2021»

Αποχιονισμός

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά Δυο Χιλιάδων (2000) Τόνων Αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Περιφερειακής Ενότητα Γρεβενών Χειμερινής Περιόδου 2020-2021»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Προμήθεια και μεταφορά Δυο Χιλιάδων (2000) Τόνων Αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Περιφερειακής Ενότητα Γρεβενών Χειμερινής Περιόδου 2020-2021, CPV: 34927100-2 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 148.800,00 ( με ΦΠΑ 24%).

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 120.000,00 € (με Φ.Π.Α 148.800,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες.

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.400,00 €.

6. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 01/09/2020 και ώρα 15:00.

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31/08/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

9. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/09/2020 και ώρα 15:00 (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

11. Άνοιγμα των προσφορών: 11/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

12. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

13. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 19/08/2020

14. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. http://grevena.pdm.gov.gr/.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από  Πιστώσεις ΚΑΠ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας  – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα: