Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης»

Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης, CPV: 90911200-8 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 86.800,00 (με ΦΠΑ 24%).

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.7 (A/A 75971)

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση https://grevena.pdm.gov.gr/

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr και https://grevena.pdm.gov.gr/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.072.0875.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών-ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» για την κάλυψη αναγκών στο κτίριο της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, του ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και του ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, της παρούσας διακήρυξης.

Οι παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 70.000,00 € και ΦΠΑ: 16.800,00 €).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών10

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφής της.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  07/08/2019 και ώρα 15:00.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα της διακήρυξης:

Πληροφορίες: Απόστολος Τζιουβάρας
Τηλέφωνο: 2462353203
e-mail: a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr