Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Κοζάνης έτους 2017

Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Κοζάνης έτους 2017

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), εντός της Π.Ε. Κοζάνης, που εμφανίζουν σημαντικές βλάβες και οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν κατά την διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Οι εργασίες αφορούν κυρίως τη βελτίωση του οδικού δικτύου, σε ότι αφορά τις φθορές και την υφή του οδοστρώματος, τις φθορές ή ελλείψεις της πλευρικής προστασίας (συστήματα ασφάλειας οχημάτων, βραχοπροστασία κ.τ.λ) και της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τη συντήρηση ερεισμάτων, επιχωμάτων και μικρών τεχνικών έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων που έχουν υποστεί φθορές.

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων επεμβάσεων.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

Οι κυριότερες φθορές που παρουσιάζει το οδόστρωμα είναι οι παρακάτω:

 • Τροχοαυλάκωση του οδοστρώματος
 • Αλλοίωση της υφής λόγω γήρανσης με κατά τόπους αποκόλληση αδρανών
 • Διαμήκεις ρωγμές σε σύνθεση με ρωγμές τύπου αλιγάτορα
 • Διαμήκεις ρωγμές που δεν σχετίζονται με την κυκλοφορία αλλά με την υποδομή.
 • Εγκάρσιες ρωγμές με εμφάνιση κυματισμών υψηλής συχνότητας
 • Κοιλώματα τοπικού χαρακτήρα
 • Κυρτώματα τοπικού χαρακτήρα από φυσικά αίτια ή ύστερα από τοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης.
 • Φθορές στις ακμές του οδοστρώματος
 • Ολισθηρότητα οδοστρώματος σε τμήματα, που επισημάνθηκαν από ιστορικό ατυχημάτων.

Στις περισσότερες φορές οι παραπάνω φθορές εμφανίζονται σε συνδυασμό μεταξύ τους με διαφορετική εμφάνιση σοβαρότητας.

Σε αρκετά τμήματα ερεισμάτων και επιχωμάτων διαπιστώνεται διάβρωση με απομάκρυνση εδαφικού υλικού λόγω της απορροής ενώ και λόγω των αλλεπάλληλων ασφαλτικών στρώσεων με τη χρόνια συντήρηση, παρουσιάζεται επικίνδυνη ανισοσταθμία μεταξύ της επιφάνειας του οδοστρώματος στην οριογραμμή και του ερείσματος.

Στα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων – Σήμανσης, οι κυριότερες φθορές ή ελλείψεις που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω:

Αχνή διαγράμμιση του άξονα, των οριογραμμών και των κόμβων του οδοστρώματος.

 • Έλλειψη στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις, μη απαιτούμενο μήκος στηθαίων κάλυψης της επικίνδυνης θέσης, μη προβλεπόμενο λειτουργικό ύψος μερικών στηθαίων, παραμορφωμένα στηθαία λόγω παλιότερων ατυχημάτων.
 • Έλλειψη επιμέρους κατακόρυφης σήμανσης ή απαίτηση αντικατάστασης λόγω μειωμένης
  αντανακλαστικότητας ή καταστροφής.

Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται εισροή εδαφικού υλικού και κορήματος στο οδόστρωμα που οφείλεται είτε σε αστοχία πλευρικών τάφρων(τριγωνικών ή τραπεζοειδών) λόγω μερικής ή ολικής έμφραξης είτε σε βραχόπτωση.

 

Η Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Κοζάνης έτους 2017, έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

 

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Περιγραφικό Τιμολόγιο

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ 17PROC002012432 2017-09-28

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 17PROC002012958 2017-09-28