Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), εντός της Π.Ε. Καστοριάς, που εμφανίζουν σημαντικές βλάβες και οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν κατά την διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017» με προϋπολογισμό 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το  έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 804.855,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 66022, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.pdm.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 3η Νοεμβρίου 2017 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 7 Νοεμβρίου 2017.

Το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052712, FAX επικοινωνίας 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος. Κοταρίδης Κωνσταντίνος.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης 2η και άνω i και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.129,03 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 9 Σεπτεμβρίου του 2018 (10 μήνες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του έργου «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ.2008ΕΠ04100000)», της ΣΑΕΠ 541, με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (έδρα).

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Η Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017, έχει τα συνημμένα:

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Περιγραφικό Τιμολόγιο

Προκήρυξη με ΑΔΑΜ 17PROC002026478 2017-10-02

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 17PROC002026478 2017-10-02