Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Πράξη «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών»

ΧΜ ΕΟΧ

Πράξη «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών»

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και της Θεματικής Περιοχής GR03 – ΑΠΕ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το Δήμο Γρεβενών και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών θα υλοποιήσουν την Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών».

Η Πράξη αφορά την ενσωμάτωση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ΑΠΕ στην «κοινότητα» Γρεβενών, όπου «κοινότητα» νοείται το γεωγραφικό πεδίο παρέμβασης που περιλαμβάνει κτίρια και εγκαταστάσεις δημοσίου συμφέροντος που εντάσσονται στα γεωγραφικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών.

Σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου

Ο γενικός σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα όρια της «Κοινότητας». Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός συνόλου ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια και εγκαταστάσεις της «κοινότητας» με ταυτόχρονη την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της εξοικείωσης των κατοίκων με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής και της θερμικής ενέργειας, καθώς και η μείωση των εκπομπών CO2.

Η παραπάνω Πράξη περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των παρακάτω κτιρίων στην πόλη των Γρεβενών:

 1. Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 2. Δημοτικό Κολυμβητήριο
 3. Κλειστό Γυμναστήριο
 4. Μαθητική Εστία
 5. Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
 6. Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Δράσεις:

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω 7 υποέργων:

 • ΥΠ 1 – Παρεμβάσεις ΑΠΕ σε Εγκαταστάσεις της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην «κοινότητα» Γρεβενών
 • ΥΠ 2 – Παρεμβάσεις ΑΠΕ σε Εγκαταστάσεις του Δήμου Γρεβενών στην «κοινότητα» Γρεβενών
 • ΥΠ 3 – Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο -ΕΠΑΛ στην «κοινότητα» Γρεβενών
 • ΥΠ 4 – Παρεμβάσεις ΑΠΕ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών στην «κοινότητα» Γρεβενών
 • ΥΠ 5 – Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού για την Παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων της Πράξης στην “κοινότητα” Γρεβενών
 • ΥΠ 6 – Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών υποστήριξης για την επιστημονική παρακολούθηση της Πράξης. Θα αφορά όλο τις δραστηριότητες της Πράξης.
 • ΥΠ 7 – Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, διάχυσης και ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης. Θα αφορά όλο τις δραστηριότητες της Πράξης

Εταιρικό Σχήμα:

 1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 2. Δήμος Γρεβενών
 3. Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 1.599.113,57 ευρώ (με ΦΠΑ), εκ των οποίων ποσοστό 85% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης και έως του ποσού των 1.359.246,53 ευρώ θα καταβληθεί από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 15% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης και έως του ποσού των 239.867,04 ευρώ θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Σχετικά άρθρα:

Εικόνα 1: «Κοινότητα» Γρεβενών

Σχετικοί ιστοχώροι για περισσότερες πληροφορίες είναι οι ακόλουθοι:

http://eeagrants.org/

http://www.eeagrants.gr

http://eeares.cres.gr/index.htm