Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/14-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/14-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 61η/14-12-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

47η ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

1923/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ κατάργησης όρου Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της, με απευθείας ανάθεση, εκμίσθωσης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, για περίοδο δύο (2) ετών

1924/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Μεταφοράς του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» τέως Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1925/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 1671/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

1926/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 697/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Εισήγηση ΕΓΚΡΙΣΗΣ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας, τουρισμού και αθλητισμού στην Π.Ε. Κοζάνης (2021 -2022)»

1927/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1206/21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και εκ νέου Εισήγηση ΕΓΚΡΙΣΗς Προγραμματικής Σύμβασης ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ των αναθετουσών αρχών : της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΝΠΙΔ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της, σύμφωνα με τα άρθρα 100§1 Ν. 3852/2010 &12§4,6 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ)»Προϋπολογισμός: 136.440,67 €

1928/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Συμπληρωματικές Δράσεις για την υποστήριξη λειτουργίας των δύο (2) συγκροτημάτων λεβήτων θέρμανσης με ηλεκτρόδια υψηλής τάσης θερμικής ισχύος 40 [MW] έκαστο που είναι εγκατεστημένοι στον ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας»

1929/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προσέγγιση ενιαίας υγείας»

1930/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΝΤΖΙΩΝ»

1931/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαγωνισμός ανάθεσης μελέτης «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στη Χ.Θ. 35+500 της Εθνικής οδού Κοζάνης-Λάρισας», κωδικός 2014ΜΠ04100006 της ΣΑΜΠ 041

1932/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης  που αφορά στην εκπόνηση μελετών και συγκεκριμένα μελέτη με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου Ν. Γρεβενών για την διασύνδεση της Δεσκάτης με τον οδικό άξονα Ε65 στον ΑΚ Αγιόφυλλου – Καρπερού»

1933/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών, για το διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

1934/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών διαγωνισμού I & ΙΙ Αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς & Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2021-2022»

1935/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1936/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας έτους 2022, για την επιλογή αναδόχου για έργα αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών

1937/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης για την πράξη: «Μελέτη Οριοθέτησης – Χωροθέτησης ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό» στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, προϋπολογισμού 750.000,00 (με το Φ.Π.Α.)

1938/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίας Άννας που αφορά το έργο «Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Άννας»

1939/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 8ης τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1940/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εθνικού Κέντρου ΕΡΕΥΝΑΣ & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) για την Υλοποίηση, μέσω εξειδικευμένης  τεχνικής υποστήριξης, του έργου με τίτλο «Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Καστοριάς α)Αλιάκμονα β) Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς και γ) Κορεστείων», αρχικού προϋπολογισμού 286.500,00 ευρώ

1941/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ-ΠΔΜ) για την Ειδική Επιστημονική ΕΡΕΥΝΑ με τίτλο: «Επιστημονική αναζήτηση αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής προέλευσής τους, λόγω αφαίρεσης του ΦΠΑ από το συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι  21.280 ευρώ

1942/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  2ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος  Αρμενοχωρίου”»

1943/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης του έργου «∆ιαΜόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΜνηΜείου στην Τ. Κ. Αετού»

1944/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη Απόφασης Δέσμευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή – βελτίωση Ε.Ο. 15 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Καστοριάς μέχρι το μεθοριακό σταθμό Λαιμού» στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 κατά προτεραιότητα

1945/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1946/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1878/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ

1947/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 25/2021

1948/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1949/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς για την πράξη:

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071

1950/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης από δικηγόρο της Π.Δ.Μ.

1951/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.600,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την εκτύπωση 3.000 (τεμάχια) φυλλαδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

1952/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για ένα έτος (2022)

1953/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για συνδιοργάνωση ημερίδας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Το Γυναικείο Ποδόσφαιρο στην εποχή της Πανδημίας»

1954/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022  στην Π.Ε. Γρεβενών β)Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής

1955/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ οικονομικής ενίσχυσης αθλήτριας με αναπηρία

1956/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1957/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1958/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

1959/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης

1960/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1961/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1962/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1963/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1964/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1965/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

1966/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετακίνηση εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

1967/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Π.Σ. στην 32ης Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

1968/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 32ης Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

1969/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 14/12/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ