Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 54η/29-10-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής δωρεάν παραχώρησης οικοπέδων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να ανεγερθεί το Μουσείο Κρόκου και τα γραφεία διοίκησής του

1671/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Επιστημονική μελέτη ποιοτικών και χημικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων δειγμάτων μελιού και πρόπολης του Μπούρινου (Βούρινου) και των τοπικών μελιών βελανιδιάς (Quercus sp) και σιδερόχορτου (Polygonum aviculare) αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην ανάδειξη της γεωγραφικής προέλευσής τους» Προϋπολογισμού: 21.460,00€  (με Φ.Π.Α.)

1672/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής» Προϋπολογισμού: 13.640,06€ με Φ.Π.Α.

1673/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 28.520,48€ (με Φ.Π.Α.)

1674/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

1675/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανορευμα» Προϋπολογισμού: 650.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1676/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης Γ’ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»

1677/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού  τροποποίησης της με αριθμό 112694/23-07-2021 σύμβασης παροχή υπηρεσιών Τεχνικής-Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (PB3) για τη Διαχείριση και την Επικοινωνία της Πράξης WINCOME (Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020)» του διασυνοριακού έργου:

«Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME”, για την υλοποίηση των παραδοτέων D.1.3.2, 1.3.3, 2.3.1 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2.και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030825

1678/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 347,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την επισκευή της ηλεκτρονικής κονσόλας αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ

1679/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Καστοριάς

1680/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5)

1681/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 29/10/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ