Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2935/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2936/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης

2937/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης προμήθειας Ειδικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης

2938/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ μετακίνησης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Κίοσέ Ιωάννη

2939/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα

2940/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2941/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 110.000,00 €

2942/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 130.000,00 €

2943/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 6.500,00 €

2944/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του από 30-11-2017 πρακτικού του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2945/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2946/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ μετακίνησης του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ.ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΩΤΗ

2947/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018

2948/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

2949/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

2950/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

2951/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

2952/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

2953/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2954/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ μετακίνησης τΟυ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2955/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Κοζάνης 2017

2956/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Γρεβενών 2017

2957/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επικοινωνιακή Προβολή τΗΣ Π.Ε. Φλώρινας 2017

2958/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018

2959/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2960/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Επιχειρηματικότητας & παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς

2961/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2962/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 19η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2963/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 19η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2964/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2965/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:  «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας –  Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»

2966/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου:  «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»

2967/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας»

2968/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του «προσωρινού αναδόχου», του έργου:  «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας»

2969/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017»

2970/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αρ. 26/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας

2971/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β΄ φάση»

2972/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

2973/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στην συνδιοργάνωσης του 15ου Τουρνουά Σκακιού «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 (προκριματικοί – 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός), στη Φλώρινα

2974/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη των απευθείας αναθέσεων αναμνηστικών (κύπελλα – μετάλλια) και Μικροφωνικής – Ηχητικής – Φωτιστικής κάλυψης, στα πλαίσια της χειμερινής εκδήλωσης «Διοργάνωση kids Athletics (στίβος) επίδειξης τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας», του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας, στις 20-12-2017

2975/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού  Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

2976/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης, για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικών) πολυμηχανήματος, του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού  Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

2977/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την προμήθεια μεταλλίων – κυπέλων και έκδοση αφισών – φυλλαδίων, στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Εορδαίας «ΕΛΠΙΔΑ»

2978/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αδρανών υλικών 3Α, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017

2979/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 83227/5306/15-5-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ Κοζάνης

2980/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2981/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο νέων ελαστικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4401 υπηρεσιακό επιβατικό αυτοκίνητο και αλλαγή θερινών – χειμερινών στα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401,  ΚΗΙ 6827, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 υπηρεσιακά επιβατικά αυτοκίνητα της Π.Ε. Καστοριάς

2982/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (σετ συμπλέκτη) για την επισκευή του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843

2983/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή με της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα – μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2984/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού – Λαογραφικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

2985/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς

2986/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών και ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς

2987/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

2988/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

2989/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής, ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών

2990/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την «Πρώτη του Έτους» στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

2991/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον καθαρισμό των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4404, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς

2992/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, για την επισκευή συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς & των εργασιών επισκευή των παρελκόμενων των μηχανημάτων έργου

2993/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβητοστασίων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, τμήματος Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς

2994/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

2995/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2996/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2997/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2998/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2999/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών

3000/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας USB Κλείδα Προγράμματος BEISSBARTH (Αποκατάστασης βλάβης ΚΤΕΟ Γρεβενών)

3001/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρακτικού Νο 24 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

3002/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το έργο:  «Τοποθέτηση Χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης»

3003/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης κει ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου»

3004/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο, για το έργο:  «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2017»

3005/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου»

3006/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου»

3007/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

3008/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Αυλές – Κρανίδια»

3009/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

76

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών Ι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, του αποχιονιστικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5408

3010/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της ορθής επανάληψης της 2172/3-10-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς το όνομα του αναδόχου του δρομολογίου Νο 31

3011/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018

3012/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς

3013/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης τια την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου των ακροφυσιών και της τουρμπίνας, καθώς και των εργασιών επισκευής αυτών, του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843

3014/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον έλεγχο νομιμότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς

3015/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (fuser unit & drum  unit) φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

3016/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (drum  unit) fax της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

3017/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

84

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118400

3018/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

3019/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης της Π.Ε. Καστοριάς

3020/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

3021/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης και δαπάνης βεβαίωσης γνησιότητας πτυχίων και της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης

3022/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών, της Π.Ε. Γρεβενών

3023/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών

3024/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φλουριού στο πλαίσιο εορτασμού για την πρώτη του έτους στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

3025/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού – Συλλόγου γυναικών Μεσοποταμίας με την Π.Ε. Καστοριάς

3026/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

93

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

3027/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων

3028/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για υλικά γκαραζόπορτας στο Διοικητήριο στην Πτολεμαΐδα

3029/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, για την Π.Ε. Κοζάνης

3030/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης:  «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης»

3031/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
98 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗς της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB»

3032/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
99 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB»

3033/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

100

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά κλινών στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

3034/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3035/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης

3036/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης ή μη για την προμήθεια παιχνιδιών για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, για τα παιδιά των εργαζομένων στην Π.Ε. Κοζάνης ενόψει Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018

3037/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
104 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης

3038/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
105 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ποσού 2.122,94 €, για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3039/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
106 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24η/2017

3040/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 07/12/2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 50η/5-12-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας