Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-1-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-1-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-1-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 369.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017, έγκριση ανάληψης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού 184.500,00 € για το έτος 2017 και έγκριση της διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 369.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017, έγκριση ανάληψης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού 184.500,00 € για το έτος 2017 και έγκριση της διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

129 /16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση απόδοσης Χ.Ε.Π. για την κάλυψη πληρωμής εξόδων μετακίνησης των αιρετών της Π.Δ.Μ. που εκδόθηκε με την 226/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση απόδοσης Χ.Ε.Π. για την κάλυψη πληρωμής εξόδων μετακίνησης των αιρετών της Π.Δ.Μ. που εκδόθηκε με την 226/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

130/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ

3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά ενός Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά ενός Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

131/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ειδών για άπορης Οικογένεια

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ειδών για άπορης Οικογένεια

132/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 1/2/2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ