Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/17-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/17-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/17-9-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  ΕΚΔΟΣΗΣ Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» Προϋπολογισμού: 230.000,00 € (με Φ.Π.Α.)                                 

1385/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΑ αξιοποίησης αιθέριου ελαίου και ανθόνερου λεβάντας και ρίγανης, ως συστατικών για την παρασκευή αντισηπτικών χεριών και άλλων καινοτόμων εφαρμογών» Προϋπολογισμού: 31.000,00€  (Με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

1386/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου» Προϋπολογισμού: 32.500,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

1387/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» Προϋπολογισμού: 69.600,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

1388/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης               

1389/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

1390/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

5η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς     

1391/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) « Η Προϊστορική Έρευνα του ΑΠΘ στο Β/Δ Τμήμα του Ν. Γρεβενών – η καταγραφή Παλαιολιθικών θέσεων και ευρημάτων στην περιοχή της Σαμαρίνας» και β) της αντικατάστασης των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) 

1392/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2021 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»     

1393/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

40η ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο              πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016  

1394/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης της μελέτης της ΣΑΜΠ 041 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ» Προεκτιμώμενης αμοιβής : 76.025,31 € (με Φ.Π.Α. 24%)         

1395/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης της μελέτης της ΚΑΠ – ΚΑΕ 978977 Ε.Φ.073, με τίτλο: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Προϋπολογισμού: 46.042,55 € (με Φ.Π.Α. 24%)      

1396/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022     

1397/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ΕΓΚΡΙΣΗ της Διαδικασίας Προσφυγής σε Απευθείας Ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος        

1398/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022» προϋπολογισμού 155.940,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%      

1399/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Π.Ε. Φλώρινας», και των όρων της Διακήρυξης»                

1400/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2021-2022       

1401/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022       

1402/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 19/2021 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες του με α/α 134162 ηλεκτρονικού διαγωνισμού – 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 (α/α 134162) με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023      

1403/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 21 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 6/129698/27-08-2021 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια  υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»            

1404/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22           

1405/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22           

1406/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1407/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1408/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατάργησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

1409/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης σύμβασης αδιάθετου δρομολογίου μεταφοράς τριών (3) μαθητών από τον Πελαργό προς το Νηπιαγωγείο Αντιγόνου     

1410/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εκδήλωσης Μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το τουρκικό κράτος 

1411/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης στην 5η Ανάβαση Βλάστης, της  Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας              

1412/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης σε εκδήλωση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων εναντίον του Οθωμανικού ζυγού              

1413/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης σε εκδήλωσης προς τιμή του Βλατσιώτη ήρωα του 1821 «Ιωάννη Φαρμάκη»      

1414/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης στην εκδήλωση «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ»

1415/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελεγκτή (Αudits), στα πλαίσια του έργου Wincome. Παραδοτέο D1.3.4.           

1416/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5)            

1417/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.400,00€ για παράταση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας         

1418/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά ΣΑΕΠ 005/1 για διάφορα έργα          

1419/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας           

1420/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης               

1421/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)      

1422/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου              

1423/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου              

1424/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών       

1425/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1426/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Λυσσαριδη Νικόλαου

1427/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ              

1428/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου       

1429/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου         

1430/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς           

1431/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας           

1432/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 17/9/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ