Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/14-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/14-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 2680/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων 3,4 του Τμήματος 12 που εκτελεί το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας στα πλαίσια του διαγωνισμού 2/2017 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

2681/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη δαπάνης παραβόλων ΚΤΕΟ για αυτοκίνητα της ΠΕ Γρεβενών

2682/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π,Ε. Φλώρινας»

2683/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων του ΑντιπερΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ μηνών Οκτωβρίου-ΝοΕμβρίου- Δεκεμβρίου 2017

2684/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας

2685/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2686/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 4/2017

2687/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου-μισθωτή για τη μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα ισχύος από 230ΗΡ και άνω, 4 κ.μ, για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2017 – 2018 έως 30-4-2018

2688/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

2689/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση ή μη του Πρακτικού No 23 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

2690/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΙΡΟΥ

2691/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. Κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΟΥ

2692/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτίκού No 3 που αφορά την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της Αρ. 1873/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου για την αποδοχή ή μη των ενστάσεων

2693/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά τον  αγώνα της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας Γυναικών  μεταξύ των Εθνικών ομάδων Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας

2694/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης :1) ποσού 10.885,20 € για την πρόσληψη ενός Οδηγού ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και 2)ποσού 13.237,36 € για την πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας , και προδέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 24.122,56 € από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους 2018

2695/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2696/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης του έργου: “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.” . Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541

2697/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

2698/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση-Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ»

2699/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά την: «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας-Σταυροποτάμου Μελισσοτόπου-Βέργας» Π.Ε. Καστοριάς

2700/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 166.572,66 €

2701/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της 2566/2017 31-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ρ297ΛΨ-ΒΦΩ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρό και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017

2702/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018

2703/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής που αφορά παροχή υπηρεσιών για ανανέωση αδειών χρήσης eset antivirus για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ

2704/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ,που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης

2705/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ,που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης

2706/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π. Ε Κοζάνης

2707/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών

2708/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης

2709/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

2710/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2711/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμάκων καν φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2712/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας μετασχηματισμού φωτισμού ανελκυστήρα στο κτίριο Διοίκησης της ΠΑΜ στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

2713/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Εδαφολογικές μελέτες ΠΕ Γρεβενών έτους 2017»

2714/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΗ 2494 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς

2715/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός επιτραπέζιου Η/Υ (κεντρική μονάδα, οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο, ποντίκι) για τις ανάγκες της γραμματείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

2716/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

2717/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

2718/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αντικατάστασης τακτικού μελών της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου Ενστάσεων όσο αφορά το έτος 2017, Π.Ε.Καστοριάς

2719/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες Προγραμμάτων INNOTRANS Π.Ε.Γρεβενών

2720/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΕΠ Π.Ε. Γρεβενών

2721/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

2722/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

2723/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

2724/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

2725/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

2726/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς

2727/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς

2728/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

2729/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

2730/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

2731/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

2732/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

2733/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ. κ. Κάτανα Ηλία

2734/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα

2735/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, Μετεγκαταστάσεων – Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την ΔΕΗ κ. Καρυπίδου Μαρία

2736/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την αποπληρωμή της συνδρομής για τα έτη 2017-2018 των εφημερίδων και περιοδικών όπως φαίνονται παρακάτω: Εφημερίδες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ – ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, περιοδικό ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2737/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας

2738/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου ποιοτικής και  ποσοτικής παραλαβής

2739/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων Π.Ε. Γρεβενών

2740/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων Π.Ε. Γρεβενών

2741/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής στον αριθ. 3/2017 Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

2742/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

2743/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

2744/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2745/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 134/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας

2746/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2747/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης  για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (Διαμόρφωση Τεχνικού στο Καταφύγι Κοζάνης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

2748/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

2749/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης ποσού που αφορά τη λήψη μετρήσεων των οργάνων ελέγχου στο έργο «φράγμα Σισανίου» εκτίμησης της κατάστασης του φράγματος και υποβολή έκθεσης της Π.Ε. Κοζάνης και την απευθείας ανάθεση σε Οικονομικό Φορέα

2750/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα-οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης

2751/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 3η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία»

2752/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση ΕΓΚΡΙΣΗς Δημοπρασίας και ΕΓΚΡΙΣΗ Επαναδημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης  250.000,00 €

2753/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2754/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

2755/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός Π.Ε. Καστοριάς

2756/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 22/2017

2757/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

2758/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ και διάθεση πίστωσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 – Νέα Έργα για την ΠΕ Γρεβενών»

2759/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για νομική υποστήριξη στη Δνση Τεχνικών Εργων Π.Ε.Κοζάνης

2760/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 15/11/2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/14-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/14-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/14-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/14-11-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας