Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/8-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/8-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/8-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/8-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/8-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/8-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη για την Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ

2244/19  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της μεταφοράς μαθήτριας από τη Νίκη προς το ΕΕΕΕΚ Φλώρινας και του επιδόματος του άρθρου 3β της 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Κ.Υ.Α

2245/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων δρομολογίων προς διαπραγμάτευση ύστερα από νέο αίτημα του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας και τροποποίησης δρομολογίου που είχε ανατεθεί σε οριστικό μειοδότη στα πλαίσια του αριθ. 2/2019 διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20

2246/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης  για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης  μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

2247/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2248/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τησ εκτοσ εδρασ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2249/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 18η, 19η και 20η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2250/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 18η, 19η και 20η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2251/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 44η και 45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2252/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

2253/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης συμβάσεως του έργου: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα», λόγω υποκατάστασης Αναδόχου, λόγω ολικής διαδοχής, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης και συγκεκριμένα συγχώνευσης Με απορρόφηση

2254/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019»

2255/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Εδρας

2256/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού No 18/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών, στα πλαίσια του έργου CombineTo Protect» και της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία

2257/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού No 19/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας στα πλαίσια του έργου J-Cross» και της  οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία

2258/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 143928/10-9-2019 Σύμβασης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, η οποία με την αριθ. 2054/2019 Απόφαση της Ο.Ε. παρέτεινε την αριθ. πρωτ. 230292/3595/13-12-2018 Σύμβαση μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-19 που έληγε 30-6-2019, ως προς την κατάργηση των δρομολογίων 1,4 και 6 του Τμήματος 7 αυτής, λόγω καταγγελιών του Δημοτικού Βεύης και του Γυμνασίου Βεύης και την ΕΓΚΡΙΣΗ της διαπραγμάτευσης των δρομολογίων αυτών για την ανάδειξη αναδόχου ιδιοκτήτη  λεωφορείωΝ

2259/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης της αριθ. 2054/2019 Απόφασης της Ο.Ε. ως προς το 1ο δρομολόγιο του Τμήματος 11 της Σύμβασης του Φώτιου Χατζηκωνσταντίνου & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία παρατάθηκε με την ως άνω Απόφαση για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, κατά τα άλλα ισχύει η ως άνω Απόφαση ως έχει

2260/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της υπ αριθμ. 144672/10-9-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005542690 2019-09-11) συμπληρωματικής σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Επιβατικά Δ.Χ. σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2019-2020

2261/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019 – 2020 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2262/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 1006/19 ΑΠΟΦΑΣΗ της Ο.Ε.

2263/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2264/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

2265/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

2266/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ η αποσυρση του θεματοσ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αποκατάσταση βλάβης υδραυλικού συστήματος της μονάδας 2 του ΜΥΗΣ Πραμόριτσας 

2267/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ»

2268/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2269/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2270/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 160.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού  για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2020 – 2021

2271/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2272/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2273/19 εγκριθηκε ομοφωνα η αναβολη
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το έτος 2020, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2274/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του ΠΡΑΚΤΙΚOY IΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2019 – 2020

2275/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης, διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π

2276/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο – Forum της O.T.S.

2277/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού Νο 20 Διαπραγμάτευσης της 3-10-2019 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης και της κατακύρωσης αυτού σε ανάδοχο οδηγό ταξί

2278/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2279/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της , προϋπολογισμού 403.771,35 € (συμπ. ΦΠΑ) »

2280/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2281/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2282/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 16/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας

2283/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών I και II  που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

2284/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 17/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2019 για την προμήθεια και μεταφορά 2.187 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020

2285/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνηση εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Στέργιου Κιάνα

2286/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2287/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

2288/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

2289/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Πρακτικού IΙ (Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού, περιόδου 2019-2020, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2290/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών επισκευής διαμορφωτήρα SHM SNT-1, ME 80353 Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης

2291/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της αριθμ 179601/2085/4-10-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003795654) σύμβασης παροχής υπηρεσιών Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – Κ.Τ.Ε.Ο. Γρεβενών – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης

2292/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

2293/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.750,00€ για την προμήθεια της τηλεπικοινωνιακής συνδρομής ανά GPS και εγκατάσταση/απεγκατάσταση των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου

2294/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 11/10/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ