Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-10-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-10-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 2500/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση σύστασης επιτροπών διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς

2501/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς

2502/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ»

2503/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειάρχη ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2504/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ.ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΩΤΗ

2505/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.ΚΑΤΑΝΑ ΗΛΙΑ

2506/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ»

2507/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 2η  Fur Shopping Festival, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2017

2508/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση ασφάλισης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 8534 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Μ.»

2509/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προδέΣμευσης πίστωσης οικ. Ετών 2013-2019 και έγκριση δαπάνες και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των 6 (έξι) σημείων στο οδικό τμήμα Κοζάνης-Πτολ/δας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

2510/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 17η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2511/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 17η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2512/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2513/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στοχοθεσία προυπ/σμού 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2514/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης»

2515/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

2516/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

2517/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» Π.Ε. Φλώρινας

2518/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΤΣΟΒΟ» Π.Ε. Φλώρινας

2519/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016”

2520/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας

2521/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της Διακήρυξης  του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς

2522/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς

2523/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

2524/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς

2525/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού υπέρ της παράτασης συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έτους 2017 (1-1-17 έως 31-10-2017) μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που προβλέπεται από τις Συμβάσεις

2526/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

2527/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης για ορισμό υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

2528/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών

2529/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλικών ιστών

2530/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών

2531/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών

2532/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 157318/9861/7-9-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2533/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018

2534/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού No 20 Ανοίγματος Δικαιολογητικών κατακύρωσης Διαγωνισμού 2/2017 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. έτους 2017-18

2535/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

2536/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διακοπής, τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18

2537/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων

2538/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

2539/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 38 πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών

2540/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης 97 πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών

2541/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (διαμονή) Κύπριων καθηγητών στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου

2542/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (γεύμα) στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου

2543/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2544/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

2545/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (ups) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και των Ημιώροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας

2546/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ.Α.Ο.Κ της Π. Ε. Φλώρινας

2547/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

2548/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

2549/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2550/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ Α/Α 5 ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.1-4
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας

2551/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας

2552/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας

2553/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην 3ήμερη εκδήλωση με θέμα «Η Φυσική μαγεύει», που θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σε χώρους του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας από 30-11 έως και 2-12- 2017

2554/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην παράσταση του θεατρικού έργου «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που θα πραγματοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταίρεία ΟνειρόΔραμα, στην πόλη της Κοζάνης το Δεκέμβριο του 2017

2555/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει Αθλητικός Σύλλογος Ελπίδα Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα στις 27-28 Δεκεμβρίου 2017

2556/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π. Ε. Κοζάνης στην έκδοση τετραδίων-ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης για το έτος 2018

2557/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Προγράμματος Διαλέξεων του ΤΕΕΤ πάνω στην PERFORMANCE, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του ΤΕΕΤ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017), στη Φλώρινα

2558/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

2559/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας

2560/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε. Φλώρινας

2561/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

2562/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών

2563/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2564/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017- 2018

2565/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017

2566/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Πίτας» του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 23 και 24 Δεκεμβρίου 2017, στο Λέχοβο

2567/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της ΠΕ. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση για χειμερινή εκδήλωση «Διοργάνωση kids athletics (στίβος), επίδειξη τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας» του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας <ΠΗΓΑΣΟΣ> που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας στις 20-12-2017

2568/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

2569/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ για φαξ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

2570/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

72

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καρέκλας γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

2571/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης προμήθειας περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.

2572/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εξωτερικής δικτυακής θήκης και σκληρών δίσκων για τις ανάγκες της Δ/νσης Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης

2573/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη δαπάνης ποσού για την επισκευή στις αυλόπορτες του κτιρίου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης και β) ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα

2574/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου

2575/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου

2576/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

2577/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης δημιουργίας και παραγωγής πολυτελούς λευκώματος για την προβολή και ανάδειξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2017

2578/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιγραφών γραφείων

2579/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση καρτών

2580/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαϊδας

2581/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης προϋπολογισμού (20η/2017)

2582/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 2/11/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-10-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-10-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-10-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-10-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/31-10-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας