Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/2-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/2-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/2-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/2-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 44η/2-10-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθήτριας ύστερα από νέο αίτημα σχολικής μονάδας, ΕΓΚΡΙΣΗ αύξησης τιμής ημερήσιας αποζημίωσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών λόγω μη ενδιαφέροντος από αναδόχους και τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς λόγω μη δυνατότητας εξυπηρέτησής του από ανάδοχο λεωφορείου και της διαδικασίας διαπραγμάτευσής των

2207/19  

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ από ΠΛΕΥΡΑΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ

2208/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2209/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 01-10-19 πρακτικού  της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

2210/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου για τα έτη 2019-2020,  αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ

2211/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησεων εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γεώργιου

2212/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού  Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019

2213/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την  αμοιβή δικηγόρου

2214/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την  αμοιβή δικηγόρου

2215/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την  αμοιβή δικηγόρου

2216/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Ορισμός  δικηγόρου

2217/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ  Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου

2218/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παροχή γευμάτων φιλοξενίας επισήμων προσώπων

2219/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαγωνισμού I αποσφράγισης  Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς που αφορά στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, και των όρων αυτού για την σχολική περίοδο 2019-2020 προϋπολογισμού 1.621.494,83 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2220/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου Συντήρηση Υφιστάμενων Μικρών Τεχνικών –Κατασκευή Τάφρων και Τοίχων Στεραίωσης Στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο

2221/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τον εξοπλισμό του γραφείου του Περιφερειάρχη

2222/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2223/19 εγκριθηκε ομοφωνα η αναβολη του θεματοσ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των πρακτικών I και II  που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2019-2020 προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

2224/19 εγκριθηκε ομοφωνα η αναβολη του θεματοσ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας Μυοκτονία και απεντόμωση Διοικητηρίου & ΚΤΕΟ Γρεβενών

2225/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 17/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2019 για την προμήθεια και μεταφορά 2.187 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020

2226/19 εγκριθηκε ομοφωνα η αναβολη του θεματοσ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτκού Διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση – Βελτίωση κόμβων φωτισμού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019

2227/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής κατανομής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

2228/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

2229/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία ενός Κτηνιάτρου Ι.Δ.Ο.Χ.

2230/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών

2231/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2232/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ

2233/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2234/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Δικτύου Αμυνταίου 2019

2235/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 13/2019 συνοπτικού διαγωνισμού της 9-9-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019 

2236/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου

2237/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2238/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

2239/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

2240/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

2241/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασίλειου

2242/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019

2243/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 4/10/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ