Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/24-10-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/24-10-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Μ.

1915/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1916/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1917/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΒΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

1918/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΚΙΟΣΕ ΙΩΑΝΝΗ

1919/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΓΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1920/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

1921/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΦΩΤΗ ΚΕΧΑΓΙΑ

1922/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1923/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 21η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1924/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1925/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19/2016

1926/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΣΠΑ –ΣΑΕΠ 0058  «Ολοκλήρωση εργασιών –Εσωτερικό Δίκτυο Υδρευσης οικισμού Βαθυλάκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 336.000,00 € (με ΦΠΑ)

1927/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1928/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1200) τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017

1929/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του από 18/10/2016 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 650 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2016,ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1930/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής 10ου λογαριασμού μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων

1931/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 και β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

1932/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της τροποποίησης της αριθ. 1639/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (δρομολόγια μεταφοράς μαθητών) Π.Ε. Φλώρινας

1933/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1934/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς

1935/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

1936/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δέσμευσης και καταβολής στην Καλλιστώ ως τελική αποπληρωμή του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA/(life 09NAT/GR/000333ARCTOS/ KASTORIAS)

1937/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1938/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1939/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασία επισκευής  για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1940/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ)της Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης

1941/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε οκτώ (8)άτομα του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε.Φλώρινας

1942/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 1.218.000,00 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου 2016 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού

1943/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1944/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1945/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α ΑΠΟ 1-9 ΚΑΙ 11 ΚΑΙ Β)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 10 ΚΑΙ 12
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1946/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1947/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1948/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1949/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α ΑΠΟ 1,ΚΑΙ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ Β)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Α/Α 2
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης και για την τοποθέτηση εξέδρας για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28 Οκτωβρίου

1950/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα  «Η Εικαστική Παιδεία στη σύγχρονη σχολή καλών τεχνών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας –Σχολή καλών τεχνών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

1951/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

1952/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

1953/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα κ. Αργυριάδη Παντελή

1954/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας

1955/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 25/10/2016

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/24-10-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/24-10-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/24-10-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας