Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/23-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/23-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/23-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 112694/23-07-2021 σύμβασης  παροχή υπηρεσιών Τεχνικής-Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (PB3) για τη Διαχείριση και την Επικοινωνία της Πράξης WINCOME (Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020)» του διασυνοριακού έργου : «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME”, για την υλοποίηση των παραδοτέων D.1.3.2, 1.3.3, 2.3.1 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2.και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030825

1259/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 744,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την απόφραξη φρεατίων στο 2ο όροφο του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

1260/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την δημιουργία και λειτουργία πρότυπου εξειδικευμένου καρδιολογικού τακτικού ιατρείου και καρδιολογικού εργαστηρίου για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Δυτική Μακεδονία» Προϋπολογισμoύ 47.000,00€  (Με Φ.Π.Α.)

1261/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,33 MW, στη θέση «Φράγμα Σισανίου» της ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού 700.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)

1262/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1263/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προσέγγιση ενιαίας υγείας»

1264/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου» Δήμου Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 121.892 ευρώ με ΦΠΑ

1265/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Προμήθεια και εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή – Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 21.862,44 ευρώ

1266/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της αριθμ. 1175/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπι τροποποίησης  του 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022

1267/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  του από 19/08/2021  2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, που αφορά την ανταγωνιστική  διαδικασία με διαπραγμάτευση της πράξης «Λαογραφία – Πολιτισμός – Θρησκεία, περιοχής LEADER Καστοριάς» και συγκεκριμένα το ΤΜΗΜΑ Β΄- Λεύκωμα- Θρησκευτικά Μνημεία περιοχής Leader Καστοριάς» (αριθμ. 04/2021)

1268/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

40η ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

1269/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
12
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για την έρευνα και καταγραφή των ακινήτων της ΠΕ Γρεβενών και τη σύνταξη αιτήσεων για λογαριασμό της προς Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικά Γραφεία προκειμένου αυτά να καταχωριστούν στο Διπλογραφικό Σύστημα της ΠΔΜ»

1270/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1271/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου “Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της ΠΕ Γρεβενών 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1272/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού τροποποίησης των συμβασών για την παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων :

2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και

2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»

1273/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης  που αφορά το έργο «Ανακαίνιση Κτηνιατρικού Εργαστηρίου»

1274/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης  που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΠΥΡΓΩΝ»

1275/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 173,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια συσσωρευτή για τις ανάγκες του Συγκροτήματος Πυρόσβεσης του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

1276/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

1277/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

1278/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης που αφορά στην οργάνωση, στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και στην σύνταξη του Ισολογισμού έναρξης της 31ης /12/2021 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1279/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

1280/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1281/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1282/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1283/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών

1284/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε Γρεβενών 2021

1285/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

1286/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη χρηματική χορηγία σε Ολυμπιονίκη Π.Ε. Γρεβενών

1287/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 της Π.Ε. Γρεβενών που αφορά μίσθωση μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά ζωοτροφών από τα Γρεβενά προς Εύβοια προς κάλυψη των αναγκών των πυρόπληκτων της ΠΕ Εύβοιας

1288/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/8/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ