Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/17-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/17-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 42η/17-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ που αφορά το έργο «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ.Πενταβρύσου Δ.Εορδαίας»

1234/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης πυρόπληκτων Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1235/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης 10.000€ για την προμήθεια και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και ζωοτροφών σε πληγέντες πυρόπληκτων περιοχών εξαιτίας των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών από την  Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας (Έδρα)

1236/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17/2021

1237/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου», συνολικού προϋπολογισμού 121.892 ευρώ με ΦΠΑ

1238/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1239/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1240/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Ν94/24-06-2021 απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης

1241/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»

1242/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1243/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση του χρόνου ισχύος της αριθμ. 8291/21-01-2021 (ΑΔΑ ΨΥΘΕ7ΛΨ-ΜΟ5) σύμβασης της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης της αξίας της ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας)

1244/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Νο 18 αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 135761 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 112533/23-7-2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008971976 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

1245/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απαλλαγή υπολόγου και ΕΓΚΡΙΣΗ απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) έδρας

1246/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1247/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με την απόφαση 114/20 του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδοίας

1248/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και Έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

1249/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και Έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ  για το σχολικό έτος 2021-2022

1250/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.223,06 € (συμπερ. ΦΠΑ), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης έτους 2021

1251/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την  προμήθεια και λειτουργία  2 ασυρμάτων POS

1252/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης 10.000€ για την προμήθεια και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και ζωοτροφών σε πληγέντες πυρόπληκτων περιοχών εξαιτίας των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών από την Π.Ε. Κοζάνης

1253/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1254/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας

1255/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1256/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) για συνδιοργάνωση με την Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας, του αγώνα Τοξοβολίας Ανοιχτού Χώρου ‘Lynx 2021’ στις 28 και 29 Αυγούστου 2021

1257/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1258/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 17/8/2021

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ