Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/3-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/3-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 40η/3-8-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της ανάθεσης εκτέλεσης, στους προσωρινούς μειοδότες της αριθ. 1048/2021 Απόφασης της Ο.Ε., των δρομολογίων για τα οποία υποβλήθηκαν προσφορές στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 134162 – 1ης Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για δρομολόγια που θα εκτελεστούν το σχολ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του αριθ. 108676/2021 Διεθνούς μειοδοτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του  δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την σύναψη επιμέρους συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-23

1119/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 3.113.043,48€ (με Φ.Π.Α.)

1120/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 267.826,09€ (με Φ.Π.Α.)

1121/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 4.739.130,43€ (με Φ.Π.Α.)

1122/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
5
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην περιοχή Δήμου Βοΐου» Προϋπολογισμού: 1.439.516,13€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

1123/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση  του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.346.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

1124/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 28.520,48€ (με Φ.Π.Α.)

1125/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής» Προϋπολογισμού: 13.640,06€ με Φ.Π.Α.

1126/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
9
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.378.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

1127/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας Δήμου Βοίου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

1128/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση τεχνικών στο 6ο ΧΛΜ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής» Προϋπολογισμού: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1129/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» Προϋπολογισμού: 69.600,00€ (με Φ.Π.Α.)

1130/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής – Βαθυλάκκου – Ροδίτη» Προϋπολογισμού: 27.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1131/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας» έως  23/08/2021

1132/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού» έως  23/08/2021

1133/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας» έως  08/11/2021

1134/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Βελτίωση οδού Φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς» Προϋπολογισμού: 720.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

1135/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση αποδυτηρίων στο Δημοτικό  Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ξηρολίμνης» Προϋπολογισμού: 24.499,99€ (Με Φ.Π.Α.)

1136/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
19
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών», Προϋπολογισμού: 718.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

1137/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την αρ.62/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης» Προϋπολογισμού: 29.946,00 € με Φ.Π.Α.

1138/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του σχεδίου και της Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ “ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ” ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1139/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου» Π.Ε. Καστοριάς

1140/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού – Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #65.000,00 €#

1141/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού – Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #65.000.00 €#

1142/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επέμβασης για την πλήρη υλοποίηση της Μελέτης Βελτίωσης κυκλοφοριακής σύνδεσης Αγροτικής Οδού Δήμου Σερβίων, με την Ε.Ο.3 (Τμήμα Κοζάνη – Όρια Π.Ε. Λάρισας), στη Χ.Θ. 37+000

1143/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.3, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ» Προϋπολογισμού : 2.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1144/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, έτους 2019-2020, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ», με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα)

1145/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης ΔΤΕ (έδρα)/ΠΔΜ»

1146/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 16 αξιολόγησης της νέας αίτησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα Δημητριάδη Φραντζίσκου που κατέθεσε ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στα πλαίσια του αριθ. 3/2021 με αριθ. πρωτ. 64368/10-5-2021 (αριθ. συστήματος 108676) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

1147/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ» προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1148/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑΝΙΤΗ» προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1149/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1150/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της αναλυτικής διακήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ XΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022» συνολικού προϋπολογισμού 1.594.712,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος προαίρεσης

1151/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1152/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1153/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της αριθμ 1164/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επανΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

1154/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2021

1155/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 49.888,80€ ανά έτος για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΕΔΡΑ) για τα έτη 2021-2022

1156/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

1157/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

1158/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό Π.Ε. Καστοριάς

1159/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό Π.Ε. Καστοριάς

1160/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

1161/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης σύμφωνα με την  απόφαση 10/2021  του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας

1162/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1163/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1164/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

1165/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

1166/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

1167/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1168/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1169/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) για συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO 2021 με τον Μ.Ο.Φ.

1170/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική ΕπανΕΓΚΡΙΣΗ Της ΑΡΙΘ. 1382/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετική με Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων

1171/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή συνδετήριας οδού και διαμόρφωση κόμβου προσπέλασης χώρου νέου σφαγείου Βοΐου» Προϋπολογισμού: 933.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)

1172/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης του χρόνου παραχώρησης της χρήσης του διαγραμμιστικού μηχανήματος οδών (ΜΕ-3135 ΚΥ) της Π.Ε. Γρεβενών προς στο Δήμο Βοίου

1173/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»

1174/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022

1175/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προγραμματική  σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  Δήμου Κοζάνης και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το έτος 2021» Προϋπολογισμού: 45.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

1176/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, της  ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του Β΄Τμήματος: Θρησκευτικά Μνημεία (περιοχής Leader Καστοριάς) , κόστος 10.515,20€, με ΦΠΑ, της πράξης ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (CLLD LEADER- Μέτρο 19 του ΠΑΑ).» Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ:  25.460,00€

1177/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Π.Ε. Καστοριάς

1178/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης –Ιωαννίνων προς Σιάτιστα θέση “Μπούνος”» Προϋπολογισμού: 472.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

1179/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΚΟΖΑΝΗ 3/8/2021

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ