Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/31-12-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/31-12-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/31-12-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης

285/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Παράτασης Ισχύος Εγγυητικής για την καλή εκτέλεση των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης

286/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ισχύος της εγγυητικής για την καλή εκτέλεση των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης.
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» Προϋπολογισμός:

932.542,98 € (με Φ.Π.Α.)

287/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

4.     

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, του υποέργου 1: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» Προϋπολογισμός: 334.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

288/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2022 με συνολική δαπάνη 529.000 €.

289/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2022 με συνολική δαπάνη 529.000 €.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΑΤ, για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, του Δασικού Φυτωρίου του Άργους Ορεστικού.

290/21 Αναβολή
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του Υποέργου 1 του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Προϋπολογισμού: 1.250.000,00 €.

291/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού.
8.     
Ημερήσιας Διάταξης

Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022.

292/21 Aναβολή
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

293/21 Αναβολή
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας.

294/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας.

295/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας.
12.   
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεσης Πεπραγμένων για το Έτος 2020 του Κέντρου Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

296/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων για το Έτος 2020 του Κέντρου Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ’ τρίμηνο 2021.

297/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ’ τρίμηνο 2021.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (25η /2021).

298/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 25η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (25η /2021).
15.    Ημερήσιας Διάταξης

26η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (26η /2021).

299/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 26η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (26η /2021).
16.   
Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία),  σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΟΣ» Προϋπολογισμός:

73.593,49 € (με Φ.Π.Α.).

300/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
17.    Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», της πράξης «Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Αρδευτικού Δικτύου Βελβεντού» Προϋπολογισμός : 909.540,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). 301/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
18.    Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμός : 40.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). 302/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

 

Κοζάνη 5/1/2022

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου