Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/22-12-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/22-12-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/22-12-2021 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων της Φλώρινας την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.

283/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων της Φλώρινας την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.

 

Κοζάνη 23/12/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου