Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/8-12-2021 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/8-12-2021 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/8-12-2021 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 267/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολίτικης Προστασίας(ΣΟΠΠ)

268/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολίτικης Προστασίας(ΣΟΠΠ)
3.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα αναίρεσης της υπ’ αριθμ. 244/21 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και λήψη απόφασης παράδοσης σε κυκλοφορία του επαρχιακού οδικού τμήματος «Τ.Κ. Δροσοπηγής – Όρια Π.Ε. Καστοριάς», μέσω Βιτσίου.

269/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 244/21 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και λήψη απόφασης παράδοσης σε κυκλοφορία του επαρχιακού οδικού τμήματος «Τ.Κ. Δροσοπηγής – Όρια Π.Ε. Καστοριάς», μέσω Βιτσίου.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

270/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συμβιβασμού και εξουσιοδότηση υπογραφής

271/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση συμβιβασμού και εξουσιοδότηση υπογραφής
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συμμετοχής καταστατικού και ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «Ενεργειακή Κοινότητα Τοπικών Εγγείων Βελτιώσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε.»

272/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή  καταστατικού και τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «Ενεργειακή Κοινότητα Τοπικών Εγγείων Βελτιώσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε.»
7.      Ημερήσιας Διάταξης

24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η/2021).

273/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 24η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (24η/2021).
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Προϋπολογισμός: 56.159,00€ (με Φ.Π.Α.)

274/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με Φ.Π.Α.)

9.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»

275/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 (όπως τροπ. και ισχύει) για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,33 MW, στη θέση «Φράγμα Σισανίου» της ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 700.000,00 € με Φ.Π.Α.

276/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,33 MW, στη θέση «Φράγμα Σισανίου» της ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 700.000,00 € με Φ.Π.Α.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού»

277/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού»
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

278/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για την διαγραφή – εκποίηση και απόσυρση οχημάτων και μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας.

279/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διαγραφή – εκποίηση και απόσυρση οχημάτων και μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Πρόταση ένταξης του προς μελέτη έργου: «Οριοθέτηση– Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό» (έργο του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) στην επόμενη Προγραμματική περίοδο (2021-2027) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά προτεραιότητα.

280/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την πρόταση ένταξης του προς μελέτη έργου: «Οριοθέτηση– Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα: Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό» (έργο του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) στην επόμενη Προγραμματική περίοδο (2021-2027) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά προτεραιότητα.
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του  έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος» Προϋπολογισμού 2.200.000,00 €

281/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τον τρόπο δημοπράτησης  του  έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος» Προϋπολογισμού 2.200.000,00€

 

Κοζάνη 9/12/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου