Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/28-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/28-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/28-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/28-7-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14Η/2020

1019/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1020/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 32Η /2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

1021/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων  της διακήρυξης του έργου: «Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Αννας»

1022/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Αννας»

1023/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση ΣΛΑΤΕΙΝΑ Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας» και κατακύρωση της σύμβασης. Προϋπολογισμού 38.300,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

1024/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της 628/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και νέα ΕΓΚΡΙΣΗ  Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού  290.263,02 € (με Φ.Π.Α.)

1025/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μερική ακύρωση και επανάληψη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016

1026/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μερική ακύρωση και επανάληψη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016

1027/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μερική ακύρωση και επανάληψη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του ”Μποδοσάκειου” Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016

1028/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο – Δαφνερό όρια νομού Γρεβενών»

1029/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944» και κατακύρωση της σύμβασης Προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

1030/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1031/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΡΑΣ

1032/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των  πρακτικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών   του  Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

1033/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας κ. Ηλία Τοπαλίδη

1034/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας κ. Ηλία Τοπαλίδη

1035/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της 340/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

1036/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1037/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη Διοικητηρίου της ΠΕ Γρεβενών για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών»

1038/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 322.580,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1039/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1040/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 

1041/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για επισκευή βλαβών δικτύου υδροδότησης του κτιρίου Κτηνιατρείου της Π.Ε Κοζάνης αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Κοζάνης

1042/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Μακεδονίας

1043/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για την Προγραμματική Σύμβαση της Π.Δ.Μ. με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Γενικό Νοσοκομείο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ

1044/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

1045/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  που αφορά το έργο «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο» και συγκεκριμένα την μετατόπιση Δικτύων Μέσης τάσης λόγω διάνοιξης δρόμου

1046/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α)  δαπάνης ποσού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  και β) ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης

1047/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το έργο «Βελτίωση-ασφάλεια επαρχιακής οδού Κοζάνης-Κρόκου-Καισαρειάς ΠΕ Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)»

1048/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου

1049/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων (βανών) διακοπής και ελέγχου δικτύου θέρμανσης του Κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης

1050/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συσκευασία και μεταφορά βιολογικού υλικού

1051/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια υλικού για διενέργεια αιμοληψιών

1052/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 28/7/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ