Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/15-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/15-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/15-6-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πινάκων δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-2022

855/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

856/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ)ΤΗΣ ΠΔΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)»

857/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης σύμφωνα   με το νόμο 4782/2021 του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας 1) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5) 2) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)

858/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣ» Π.Ε. Κοζάνης

859/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός ορίων του Δήμου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.346.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

860/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού», Προϋπολογισμού: 1.891.935,48 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης

861/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Βοΐου», Προϋπολογισμού: 1.439.516,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Π.Ε. Κοζάνης

862/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα» Π.Ε. Κοζάνης

863/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες για την προστασία και Εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (Μελέτες, τεύχη Δημοπράτησης και Σύνταξη φακέλων έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης των εγγειοβελτιωτικών έργων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς)».

864/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς Κ.Τ.ΕΟ –  ασφαλτοστρώσεις» Π.Ε. Καστοριάς

865/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑ βελτίωσης και συντήρησης στο επ. οδ. δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς

866/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθού» Π.Ε. Καστοριάς

867/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

868/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

869/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Συγκριτικού Πίνακα για την μελέτη: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Αμμοχωρίου-Σιταριάς-Σ.Σ.Βευής ΠΕ Φλώρινας»

870/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2021

871/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της αναλυτικής διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE-CROSSING», προϋπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Π.Ε. Γρεβενών

872/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) της Π.Ε. Γρεβενών» και της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί Π.Ε. Γρεβενών

873/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκλησης της αριθμ. 663/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

874/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών

875/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 10 αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στα πλαίσια του αριθ. 3/2021 με αριθ. πρωτ. 64368/10-5-2021 (αριθ. συστήματος 108676) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

876/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τον ορισμό δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών

877/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

878/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5)

879/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ-ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ» Π.Ε. Κοζάνης

880/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης»

881/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡ.ΣΥΜΒΑΣΗ»

882/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αφορά το έργο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», σύμφωνα με το Άρθρο 100, του Ν.3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

883/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις υπερωρίες Β εξαμήνου έτους 2021 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων ΕΔΡΑΣ  και της Π.Ε. Κοζάνης

884/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «Διοργάνωση της εκδήλωσης «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2021 – ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ – ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ», που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου 2021, στην πόλη των Γρεβενών

885/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

886/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

887/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

888/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

889/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

890/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

891/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚAM

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1-5 ΚΑΙ 7

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 6

38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

892/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

893/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 16/6/2021

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ