Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/31-1-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/31-1-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/31-1-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
Ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για την Εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, την Οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση της Περιφέρειας και την Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

16/18 Ο Περιφερειάρχης,  οι Αντιπεριφερειάρχες και η Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης παρουσίασαν τον απολογισμό πεπραγμένων της Π.Δ.Μ.

  

Κοζάνη 1/2/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος