Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-1-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ από ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

22/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

23/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 1η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

24/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 1η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

25/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

26/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Εορδαίας, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 3.580.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

27/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

28/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Δημοπράτησης κα ΕΓΚΡΙΣΗς των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων της Επ. Οδ. Αιανής – Καισαρειάς στο τέλος της Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς», Προϋπολογισμού: 52.500,00€ (με Φ.Π.Α.)

29/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ” ΤΗΣ ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

30/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας»

31/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»

32/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

33/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ»

34/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης  του υποέργου 1  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»» Προϋπολογισμού:  909.540,00 € (με ΦΠΑ 24%)

35/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», Προϋπολογισμού: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

36/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πίνακα των υπαλλήλων για την Συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) ημερολογιακού έτους 2022: ΕΡΓΩΝ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κλπ.), ήτοι όταν δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ

37/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πίνακα των υπαλλήλων για τη Συγκρότησης Επιτροπών α) Παραλαβής ΕΡΓΩΝ, β) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους ΕΡΓΩΝ και γ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους ΕΡΓΩΝ, ημερολογιακού έτους 2022

38/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας (πολυμηχάνημα) της υπ΄αριθμ. 29566/787 σύμβασης

39/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1η/2022

40/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

41/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταφοράς μαθητών ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

42/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης 7/2021 για την «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου», προϋπ/σμού 121.892,00 € με ΦΠΑ»

43/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης δρομολογίου της υπ’ αριθ. 27062/19.02.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006311492) τροποποιημένης σύμβασης Μεταφοράς Μαθητών, του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ», με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ, Α.Φ.Μ: 999154044 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

44/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2020-2021 για την Π.Ε Κοζάνης

45/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

46/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε. Καστοριάς

47/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), έτους 2022

48/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Π.Ε. Φλώρινας ΕΤΟΥΣ 2021 και απαλλαγή υπολόγων

49/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση πενταμελούς  επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με την επιλογή  τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο θα συνεργαστεί η  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

50/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, πολυετούς υποχρέωσης, για την μίσθωση ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

51/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου

52/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου

53/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου

54/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου

55/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

56/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

57/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

58/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

59/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

60/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβές δικηγόρων προς νομική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε επείγουσες περιπτώσεις

61/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για έξοδα επίδοσης δικογράφων από δικαστικούς επιμελητές

62/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

63/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

64/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας

65/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
45
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών από δικαστική δαπάνη 2022

66/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών από δικαστική δαπάνη σύμφωνα με την απόφαση 1711/2019 του Συμβουλίου Επικρατείας

67/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την απόδοση ΦΠΑ από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στο Φράγμα Πραμόριτσας για το έτος 2022

68/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για έξοδα εγγυητικής

69/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

70/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης

71/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς  

72/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 28

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 29

52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

73/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

74/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕπανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών & διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

75/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1842/20 ΚΑΙ 1793/21 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Β) ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1842/20 ΚΑΙ 1793/21 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

76/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 18/1/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ