Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/12-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/12-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/12-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/12-1-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

3/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του αριθ. 10/2020 Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αυτοκινήτων, πετρέλαιο κίνησης) των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»

4/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

5/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράταση της σύμβασης των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του  ΠΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΠΕΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

10/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση της υπ’αριθμ. 1643/20-11-2020 (ΑΔΑ: 97817ΛΨ-Υ27) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ..Μ για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι στη Χ.Θ. 13+150 έως 13+370», προϋπολογισμού: 21.390,00 € (με Φ.Π.Α.)

11/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100001, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»

12/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100001, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»

13/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 83.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 103.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

14/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

15/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:   «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

16/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021» CPV:79550000-4

17/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας Α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

18/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΘΩΜΑ

19/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση νέων δρομολογίων V  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικός έτος 2020-2021 στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής

20/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για την σχολική περίοδο 2020-2021 στους προσωρινούς μειοδότες του αριθμ πρωτ. 155013/29-10-2020  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

21/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21

22/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση γνωμοδότησης Δικηγόρου περί αποδοχής της άσκησης της ΠΕ4/23-03-2018 αίτησης της Π.Δ.Μ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης

23/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2021-2022, για ταχυδρομικές υπηρεσίες διακίνησης αλληλογραφίας – δεμάτων (κοινές και επείγουσες) και υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) της Π.Ε. Φλώρινας

24/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός υπολόγου για έξοδα μετακίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) εκτός ορίων της Π.Ε. Φλώρινας των αυτοκινήτων ΚΗΙ9256 και ΚΗΗ6896 του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας για το  έτος 2021

25/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός υπολόγου για τη καταβολή δαπανών ΚΤΕΟ, καρτών καυσαερίων κ.λ.π. για τις ανάγκες των αυτοκίνητων και οχημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2021

26/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός των ορίων της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ του αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

27/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης των συμβάσεων του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2019-2020 για το χρονικό διάστημα  έως  30-06-2021

28/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση-βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»

29/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής-όρια Ν. Γρεβενών (αρ. 30)»

30/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»

31/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2020»

32/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι»

33/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος»

34/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς»

35/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Ημερολογίου 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

36/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για τον ορισμό δικηγόρου για τη νομική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά το τρέχον έτος

37/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για έξοδα επίδοσης δικογράφων από δικαστικούς επιμελητές, κατά το έτος 2021.

38/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.100,00€ για πληρωμή εξόδων εγγυητικής για τον ΜΥΗΣ του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν.Καστοριάς» για το έτος 2021

39/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

40/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 12/1/21

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ