Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/10-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/10-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/10-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/10-12-2020 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της με αριθμό  366/19  απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς  την εκπροσώπηση της Αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας

 

325/20

Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

την τροποποίηση της με αριθμό  366/19  απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς  την εκπροσώπηση της Αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας

2.      Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας για το μέλλον των τηλεθερμάνσεων της Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης

326/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Kοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας για το μέλλον των τηλεθερμάνσεων της Δυτικής Μακεδονίας
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Καταστατικού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ενεργειακή Κοινότητα με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας»

327/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Έγκριση Σχεδίου Καταστατικού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ενεργειακή Κοινότητα με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας»
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός του ύψους του Ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών, στην Π.Ε. Κοζάνης

 

328/20

Αναβολή
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2019.

 

329/20

Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

την έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2019.

6.     

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ. Ο.11 Δήμου Πρεσπών Προϋπολογισμού δαπάνης  # 150.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

330/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

7.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 500.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

331/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

8.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 1.200.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

332/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

9.      Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου:«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»

333/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου:«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»
10.   Ημερήσιας Διάταξης

Tρόπος δημοπράτησης του έργου: «Έργα υποστήριξης του οικίσκου νοσηλείας Covid 19 Γ.Ν. Καστοριάς

334/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

11.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην Υλοποίηση της πράξης «Τουριστικές πληροφορίες περιοχής Leader Καστοριάς» προϋπολογισμού 48.025,20 ευρώ του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.

335/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην Υλοποίηση της πράξης «Τουριστικές πληροφορίες περιοχής Leader Καστοριάς» προϋπολογισμού 48.025,20 ευρώ του έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.
12.   Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2020).

336/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2020).
13.   Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2020).

337/20 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2020).
14.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

338/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

15.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία άνω των ορίων),  για το Υποέργο 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΠΔΜ» (κωδικοί ΟΠΣ/MIS 5049251), Δικαιούχος: 2010003-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού: 406.968,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

339/20 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

16.   Ημερήσιας Διάταξης

Περιβαλλοντικά προβλήματα από την παύση ορυχείων Αμυνταίου

340/20 Έγινε ενημέρωση και συζήτηση επί των Περιβαλλοντικών προβλημάτων  από την παύση ορυχείων Αμυνταίου
17.   Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση επί του επικαιροποιημένου ΣΔΑΜ και λήψη απόφασης επ’ αυτού από το Περιφερειακό Συμβούλιο

341/20 Αναβολή σε συνεδρίαση (κατεπείγουσα) με μοναδικό θέμα

Κοζάνη 14/12/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό