Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/16-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/16-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/16-12-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων.
354/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων.
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση παράτασης ισχύος Εγγυητικής Επιστολής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης

355/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής έως 31.12.2020
3.      Ημερήσιας Διάταξης

23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (23η 2019).

356/19  

Αναβάλλεται

 

4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.

357/19 Το Π.Σ. εξέλεξε για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για την τρέχουσα θητεία της Περιφερειακής Αρχής, την κ. Αικατερίνη Τσιομπάνου του Μιχαήλ, που έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους, ήτοι ποσοστό πλέον του απαιτουμένου των 3/5 των παρόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ» υλοποιούµενο από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και το Κέντρο Περιβάλλοντος.

358/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του έργου.

6.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και µείωσης του θορύβου» για την προµήθεια εγκατάσταση και λειτουργία 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 93 του Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας.

359/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος, για την υλοποίηση του έργου.
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020.

360/19 Αναβάλλεται 
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Δράσης, Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2020.

361/19 Αναβάλλεται 
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση – Ενημέρωση από εκπροσώπους της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αέριο (Δ.Ε.Δ.Δ.Α.), του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για το φυσικό αέριο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

362/19 Έγινε συζήτηση και ενημέρωση από εκπροσώπους της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αέριο (Δ.Ε.Δ.Δ.Α.), του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για το φυσικό αέριο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
10.   Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση επί του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (Ε.Σ.Ε.Κ.).

363/19 Αναβάλλεται

 

Κοζάνη 19/12/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό