Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/23-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/23-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/23-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/23-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ

831/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 23η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

832/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

833/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση ΑΙΘΟΥΣΑΣ πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης  135..000,00 € 

834/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:                 «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης 135.000.00 €

835/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  4ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019»

836/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ»

837/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α.α. 89926, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα

838/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α.α. 89931, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα

839/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των  Πρακτικού IΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2020-2021

840/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) δαπάνης ποσού 29.997,50 ευρώ και β) ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

841/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

842/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

843/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

844/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 1.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, για την χειμερινή περίοδο 2020-2021»

845/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2020)»

846/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Αγορά χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης»

847/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2015-2016, λόγω λήξης των Οικονομικών ετών

848/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Γραφείου στο Κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο) στον Σύλλογο Παραγωγών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Γρεβενών

849/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξειδίκευσης Πιστώσεων Προϋπολογισμού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από την Οικονομική Επιτροπή

850/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών χρήσης έτους 2020 και ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης της σχετικής πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

851/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης κας Παναγιώτας Γκατζαβέλη

852/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης 63.978,42€ λόγω τροποποίησης σύμβασης έργου κατά το άρθρ.132 παρ.2β Ν.4412/2016

853/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 701.329,87€ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» των Κοινωνικών Συμπράξεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς ΟΠΣ  5029635 (Κοζάνη), 5029621 (Καστοριά), 5029608 (Φλώρινα), 5029618 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), λόγω τροποποίησης του συνολικού Προϋπολογισμού

854/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

855/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά διακριβωμένων προτύπων βάρους για τις ανάγκες Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης

856/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

857/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης ενός (1) σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

858/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

859/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020

860/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2020

861/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ -ΠΥΡΓΩΝ», Προϋπολογισμού: 64.950,00 € (με Φ.Π.Α.)

862/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς  

863/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή, για τις ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης 864/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκη»

865/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 23/6/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ