Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/30-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/30-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/30-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/30-11-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 305/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Διερεύνηση βιωσιμότητας  τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας στον οικισμό Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία». 

306/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

3.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 16η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

307/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 16η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Νεστορίου, που αφορά την Υλοποίηση του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ»

308/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ¨ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ¨». Προϋπολογισμού: 2.050.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

309/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

 

6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Ολοκλήρωση της Ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών» Προϋπολογισμού Έργου: 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.24%).

310/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
7. Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση, χωρίς Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού, για την Ανάθεση Αδιάθετων Τμημάτων Σύμβασης: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 39.733,57 € με Φ.Π.Α.

311/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων τμημάτων της σύμβασης

 

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση, με Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού, για την Ανάθεση Αδιάθετων Τμημάτων Σύμβασης: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 74.000,00 € με Φ.Π.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 12.000,00 € με Φ.Π.Α

312/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση των αδιάθετων τμημάτων της σύμβασης
9. Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Έργο “Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe” με Σύντομη Ονομασία LIFE SAFE-CROSSING και Κωδικό LIFE17 NAT/IT/000464

313/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στο έργο

10.

Ημερήσιας Διάταξης

23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (23η 2018).

314/18 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την 23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (23η 2018)
11. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΔΕΙΟΥ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

315/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΔΕΙΟΥ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
12. Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη – Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης.

316/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη – τροποποίηση του του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 480.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

317/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 της Π.Ε. Κοζάνης

318/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 3η τροποποίηση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 της Π.Ε. Κοζάνης

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη Διαδικασία με  Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Σύμβασης Παροχής Εργασιών Αποχιονισμού και Αλατοδιανομής κατά τη Χειμερινή Περίοδο 2018 – 2019 για τις Ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, Έπειτα από δύο Άγονους Διαγωνισμούς, Συνολικού Προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

319/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναθεωρημένου Σχεδίου και Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τη Σύνταξη Μελέτης: «Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη για την Ευστάθεια της Βραχομάζας του Ιστορικού Χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας».

320/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το αναθεωρημένο σχέδιο και τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς & του Δήμου Καστοριάς με Αντικείμενο τη Συνεργασία των Δύο Φορέων για την Πραγματοποίηση Παραδοσιακών Εκδηλώσεων, στο Πλαίσιο του Εορταστικού Δωδεκαημέρου 2018-2019 του Δήμου Καστοριάς.

321/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
18. Ημερήσιας Διάταξης

Ακύρωση της αριθμ.120/16-05-2016 (ΑΔΑ: 69ΒΙ7ΛΨ-9ΣΛ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και Έκδοση Νέας Απόφασης για την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Εκτέλεση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ».

322/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ακύρωση της αριθμ.120/16-05-2016 (ΑΔΑ: 69ΒΙ7ΛΨ-9ΣΛ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και Έκδοση Νέας Απόφασης για την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Εκτέλεση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ».
19. Ημερήσιας Διάταξης

Απόφαση Παράτασης Ωραρίου Λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων Κοζάνης.

323/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία παράταση του ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Κοζάνης

 

Κοζάνη 7/12/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος