Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/28-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/28-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/28-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/28-11-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 8 β του Νόμου 2323/1995 σχετικά με χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται στις φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

283/16

 

Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 8 β του Νόμου 2323/1995
2. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Ορισμός νέου Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

284/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό, του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κυριάκου Ιωαννίδη, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), του Δήμου Καστοριάς και της ΔΕΥΑ Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου Παροχή υπηρεσίας συλλογής υγρών αποβλήτων στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων του Δήμου Καστοριάς»

285/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας.

286/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το αναθεωρημένο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής και Αισθητικής Αναβάθμισης των Δύο Γεφυρών της Λίμνης Πολυφύτου και της Πλωτής Μαρίνας του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης».

287/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Πρόταση Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του συγκεκριμένου έργου
6. Ημερήσιας Διάταξης

15η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

288/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 3 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2016) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

289/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 3 του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ 2016) της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

290/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας : ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9. Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (20η 2016).

291/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (20η 2016)
10. Ημερήσιας Διάταξης

Επιχορήγηση 50 Θέσεων Επικουρικών Γιατρών που θα στελεχώσουν τα  Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Ποσό των 500,00 ευρώ Μηνιαίως για Τριετή Θητεία Αλλαγή Φορέα Υλοποίησης.

292/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επιχορήγηση 50 θέσεων επικουρικών γιατρών
11. Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ΄ αποκοπή Xορηγημάτων Kαθαριότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, για το έτος 2016

293/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Τροποποίηση της αρίθμ. 286/15 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου
12. Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2016

294/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αρίθμ. 287/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου
13. Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων στα Πλαίσια Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Κιβωτοειδούς Οχετού στο Δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο»

295/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων στα πλαίσια κατασκευής του συγκεκριμένου έργου
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20kv) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 41.300,00€ (με Φ.Π.Α.).

296/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης για το συγκεκριμένο έργο
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 28.494,51 € (με Φ.Π.Α.).

297/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου
16. Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης «Διερεύνηση και αξιοποίηση των Ωφελειών για τη Δυτική Μακεδονία από την Κατασκευή της Νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδα V» από τη ΔΕΗ Α.Ε.

298/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση προγραμματικής σύμβασης

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Δημιουργία Λογαριασμού με την Ονομασία «Έσοδα από Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

299/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη δημιουργία Λογαριασμού
18. Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Παγίου κατ΄ αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017.

300/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη θέσπιση παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017.
19. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας.

301/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας
20. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 6 του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016.

302/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 6 του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016.
21. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (3) του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

303/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση (3) του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

22.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση (Τροπ. 4) του Προγράμματος έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041.

304/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση (τροπ. 4) του προγράμματος έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
23. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 356.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

305/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου
24. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης των Νέων Υποέργων της ΣΑΕΠ 541.

306/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο Εκτέλεσης των Νέων Υποέργων της ΣΑΕΠ 541
25. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 100.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

307/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου
26. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 50.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.

308/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου

 

 

Κοζάνη  14/12/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος