Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/5-10-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/5-10-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 227/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.
2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: την «Προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα & αλατοδιανομέα για αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς».

228/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα & αλατοδιανομέα για αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς».
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.

229/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Κανονισμό Λειτουργίας Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.
4.     
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027.

230/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το  Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

231/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

232/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

233/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
8.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών για την προμήθεια ενός (1) POC RTPCR και 300 test.

234/21 Αποσύρεται
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα Έργα αναδασμού στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Άργους Ορεστικού» Προϋπολογισμού 200.000,00.

235/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτηση του έργου: «Παράλληλα Έργα αναδασμού στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Άργους Ορεστικού» Προϋπολογισμού 200.000,00.
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Συγκρότηση  της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΠΙΣ).

236/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΠΙΣ).
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και των όρων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

237/21 Το Π.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τις έγκριση σκοπιμότητας και των όρων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.
12.   
Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (18η/2021).

238/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (18η/2021).
13.    Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (190η/2021).

239/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2021).
14.    Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2021).

240/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2021).
15.   
Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 11.130.000,00€  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την  13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμό  44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ. Β’/ 27-8-2018) και ισχύει», για την υλοποίηση του έργου:

«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ».

241/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 11.130.000,00€  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την  13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμό  44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ. Β’/ 27-8-2018) και ισχύει», για την υλοποίηση του έργου:

«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ».

 

Κοζάνη 6/10/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό