Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/1-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/1-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/1-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 213/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

214/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα.

215/21 Έγινε η σχετική συζήτηση.
4.     
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΚΟ έως το τέλος του 2021.

216/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον oρισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΚΟ έως το τέλος του 2021.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2021 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

217/21 Αποσύρεται
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ένταξης νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων και Προμηθειών έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

218/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων και Προμηθειών έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
7.     
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης

α) Του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Γρεβενών Κρανιάς Δοτσικού» της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. .

β) Της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Γρεβενών».

219/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης α) του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Γρεβενών Κρανιάς Δοτσικού» της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. β) της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Γρεβενών».
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 (όπως τροπ. και ισχύει) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔ. ΑΙΑΝΗΣ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ». Προϋπολογισμού: 52.500,00 € με Φ.Π.Α..

220/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 (όπως τροπ. και ισχύει) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔ. ΑΙΑΝΗΣ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ». Προϋπολογισμού: 52.500,00 € με Φ.Π.Α..
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατά την περίοδο 2021 – 2022.

221/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατά την περίοδο 2021 – 2022.
10.   
Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού θέσεων μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  κατά την περίοδο 2021-2022.

222/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό αριθμού θέσεων μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  κατά την περίοδο 2021-2022.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».

223/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ».

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 76.025,31 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

224/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ».

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 76.025,31 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

13.    Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2021)

225/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2021)
14.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την ανάληψη από τη ΔΕΗ  των  ευθυνών για αποκατάσταση των εξορυχθεισών εκτάσεων

226/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για την ανάληψη από τη ΔΕΗ  των  ευθυνών για αποκατάσταση των  εξορυχθεισών εκτάσεων

Κοζάνη 2/9/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό