Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/27-4-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/27-4-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/27-4-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/27-4-21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚOY IV τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

601/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»

ΠροϋπολογισμΟΥ 2.943.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

602/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Βοΐου» Προϋπολογισμού: 1.785.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

603/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.709.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

604/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκρισης τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου με τίτλο: «Πιλοτικό ενεργειακά θετικό κτίριο – η περίπτωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κέντρου ως βιωματικό εργαστήρι στη Δυτική Μακεδονία»

605/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Υποβολής πρότασης για την πράξη «Πιλοτικό ενεργειακά θετικό κτίριο – η περίπτωση του αγροτικού και κτηνιατρικού κέντρου ως βιωματικό εργαστήριο στη Δυτ. Μακεδονία»  στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020

606/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7.
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφα – Δροσερού προς Βαρικό μέχρι τα όρια του νομού» Προϋπολογισμού: 46.673,67€ με ΦΠΑ (37.640,06€ αμοιβή + 9.033,61€ ΦΠΑ)

607/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  των όρων διακήρυξης και  δημοπράτησης του έργου : «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.150.000,00€

608/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ » 

609/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  των όρων διακήρυξης και  δημοπράτησης του έργου : ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Προϋπολογισμού: 700.000,00€

610/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

611/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12.
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης  της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τάφρων και πρανών από την βλάστηση»

612/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής δημοπρασίας της υπηρεσίας: «Καθαρισμός τάφρων και πρανών από την βλάστηση»

613/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  του Πρακτικού Νο 7 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 21-4-2021 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς τριών (3)  μαθητών από τον Πολυπλάτανο στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας με επιστροφή στις 9.30 και του αναδόχου αυτής

614/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 43053/29-03-2021 σύμβασης  Καταλογογράφησης και εμπορικής αξιολόγησης ποικιλιών τοπικών οίνων (Αμύνταιο) του έργου WINCOME. Παραδοτέο D 3.3.1.&  Καταγραφή και Διερεύνηση της Γενετικής Παραλλακτικότητας (Τοπικές ποικιλίες αμπέλου στο Αμύνταιο) του έργου WINCOME. Παραδοτέο D 4.3.1. και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030825

615/21  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

16.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  χορήγησης  2ης παράτασης  προθεσμίας του έργου:«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Ανάδοχος: «Κ/Ξ  ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ»

616/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17.
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και  χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση των εργασιών για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 15, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ»

617/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 314/21 απόφασης και ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 150.000,00 € #

618/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 312/21 απόφασης και ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης # 500.000,00 € #

619/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 310/21 απόφασης και ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.200.000,00 €#

620/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας δημοπρασίας ενώπιον της Ο.Ε., για την κατακύρωση ή μη της μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας στην πόλη του Αμυνταίου για τα έτη 2021-2023

621/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22.
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής-συντήρησης για τα οχήματα και Μηχανήματα Έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρα) ετών 2021-2023»

622/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για τον «Αποχιονισμό επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2021-2022»

623/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου»

624/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια για τη δομημένη καλωδίωση στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου»

625/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Δ.Μ (έδρα)

626/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

627/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Ε Κοζάνης

628/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

629/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30.
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά απαλλοτρίωση εκτάσεων των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ¨Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα-Ελάτης εντός των ορίων της ΠΕ Κοζάνης»  από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500017 με τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης.

630/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής για το Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο «Ο Άγιος Παντελεήμων» Ι.Μ. Σερβίων & Κοζάνης

631/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διόρθωσης της Αριθμ. 1132/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

632/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών

633/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΜΕ Α/Α 1,3 &4

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΜΕ Α/Α 2

34.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την επιχορήγηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας  Γρεβενών

634/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών  που αφορούν προμήθεια ειδών ενόψει της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς  στα φυλάκια της Π.Ε. Καστοριάς

635/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36.
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά την επισκευή – συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

636/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά  την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτο-υγειονομικού Ελέγχου, την συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων  του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς και την απολύμανση υπηρεσιών εντός του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς καθώς και των οχημάτων της

637/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) που αφορούν προμήθεια ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης για την στήριξη του Κέντρου Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει του εορτασμού του Πάσχα.  

638/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) που αφορούν επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας για την συμμετοχή του στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Γυναικών στις 05-09 Μαΐου 2021, στην πόλη Νόβι Σάντ της Σερβίας (σύμφωνα με το άρθρο 66, του Ν. 4735/2020).

639/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40.
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)που αφορούν μεταφορά ενός βαρέως, πλωτού μηχανήματος της Π.Ε. Φλώρινας από την Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου στο κτίριο μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας

640/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παροχής  Εντολής  και  Πληρεξουσιότητας  εκπροσώπησης  της Περιφερειακής   Ενότητας  Καστοριάς 

641/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

642/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

643/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

644/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

645/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46.  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.

646/21 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 27/4/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ