Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/2-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/2-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/2-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/2-6-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού του έργου «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου για την υλοποίηση σεμιναρίων/επιδείξεων, κινητοποίηση δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων (clusters), ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης (roadmap)» στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II Cross-border Cooparation  Programme ‘’Greece – Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2.  με τίτλο  «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development»και ακρωνύμιο COMPLETE (κωδ. Έργου Α2-2.2-8)»

716/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

β) Έγκριση δαπάνης  και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.147,34 €

γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης.

717/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

718/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 23Η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

719/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ««Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944»

720/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2019-2020»

721/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ  ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ  ΣΤΟ  ΕΠ.ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ  ΛΩΡΙΔΩΝ  ΣΤΟ  ΔΙΣΠΗΛΙΟ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ  ΚΑΛΟΧΩΡΙ » Π.Ε. Καστοριάς

722/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

723/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

724/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

725/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ »

726/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ»

727/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του  Πρακτικού IΙI (Κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την τριετία 2020-2022»

728/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση &παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας PBX για το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ», Προϋπολογισμού 54.650,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

729/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση της με αριθμό 68223/26-05-2020 Απόφασης Περιφερειάρχη «Απευθείας ανάθεση για τη συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης ¨ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ¨ στη Θεσσαλονίκη, λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών μετακίνησης, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας και της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

730/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

731/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την επικαιροποίηση της μελέτης «ΔΥΤ.ΑΞ.ΟΡ.ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΠΡΕΣΠΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ)»

732/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

733/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση της Π.Δ.Μ. με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

734/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης,  για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2020-2022 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  ΚΑΕ 192/0821 οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022 συνολικού ποσού 3.000.000,00 ευρώ και την έγκριση   της  δαπάνης ως δαπάνης  πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  για τα σχολικά έτη 2020-2022

735/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

736/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

737/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

738/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

739/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

740/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της ισόποσης δαπάνης για την συνδιοργάνωση της ετήσιας αθλητικής εκδήλωσης του κλασσικού αθλητισμού  “ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2020” Π.Ε. Γρεβενών

741/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

742/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση νέων  δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2019-2020  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής

743/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 10η/2020

744/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου της  Π.Ε. Καστοριάς

745/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2018»,  με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα)

746/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή Επίκουρου Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για λογαριασμό της Δ/νσης Διοίκησης

747/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

748/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ  1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ » 

749/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

750/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 2/6/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ