Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/13-9-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/13-9-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/13-9-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 220/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου για την Υλοποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ».

221/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

3.

Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Σύμβασης: «Προμήθεια Υλικών – Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων και Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης Επιβατικών Οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με αριθ. Διακήρυξης 19/2018» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.600,00€ με Φ.Π.Α.

222/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης

 

4. Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση αδιάθετων Τμημάτων σύμβασης: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΔΡΑΣ, 2. ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 3. ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» _ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 443.595,71 € με Φ.Π.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 21.627,27 € με Φ.Π.Α

223/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση αδιάθετων τμημάτων της  σύμβασης
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεση Πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ.  για το Έτος 2017

224/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ. για το έτος 2017
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού

225/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Θέσπιση Πάγιου κατ’ αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Εντός και Εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α’ /θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το Έτος 2018-2019

226/18 Το Π.Σ. εγκρίνει  κατά πλειοψηφία τη θέσπιση πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών Α’ /θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το Έτος 2018-2019
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ε.Β.Ε. Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την Υλοποίηση του Έργου «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου  Ε.Β.Ε. Φλώρινας»

227/18 Αποσύρρεται
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 1/2018 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

228/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1/2018 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ), για την  Υλοποίηση του Έργου: Μετρήσεις, Ανάλυση Ενεργειακής Κατάστασης και Ανάπτυξη Μοντέλου Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς  Προϋπολογισμού  Εξήντα Δυο Χιλιάδες Ευρώ (62.000,00)€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

229/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αποκατάσταση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» Προϋπολογισμού : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

230/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Συντήρηση Εσωτερικής Οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Προϋπολογισμού : 95.177,92  € (με Φ.Π.Α.).

231/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κοζάνης για το Έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου».

232/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων – Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

233/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Αύξηση θερμικής ισχύος της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας».

234/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου με τίτλο: «Αύξηση θερμικής ισχύος της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας»
16. Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

235/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019

(Β Μέρος : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)

 

 

236/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 (Β Μέρος: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός)

 

Κοζάνη 20/9/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος